Ημικρήκαθημερινήδιαφθοράδημιούργημααλλά καικάλυψη τηςμεγάληςδιαλεκόμενηςδιαφθοράς

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου,ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 23.7.99)

 

 

Οιδηλώσεις τουβουλευτή κ. I.Καψή για τηνεκτεταμένη δια­φθοράστη χώρα μαςκαι τα όσα ε­ακολούθησανγεννούν κάοιαε­ρωτήματα:

 

α.Γιατί αυτή ηοργισμένη αντί­δρασηστα όσα είε ο κ.Καψής; 

Καιάλλοιολιτικοίέχουν ει α­ρόμοιαή και βαρύτερα.Ιδού κά­οια ουέτυχε νασυγκρατήσω:

– Χ.Καστανίδης:Πρώτη ση­μαίαμας ρέει ναείναι η κατα­ολέμησητης διαφθοράςστο κράτος(τελευταία σύνοδοςΚε­ντρικήςΕιτροής ΠΑΣΟΚΤύ­ος τηςΚυριακής 11.7.99).

– Π.Οικονόμου:Μεγάλο μέ­ροςτουυομνήματος ουαέστειλε στονγραμματέα τηςΚε­ντρικήςΕιτροής ΠΑΣΟΚστις 2.7.99 αναφέρεταιστην εξάλω­σητης διαφθοράς...(Τύος τηςΚυριακής 4.7.99).

– Μ.Εβερτ: Τοκαθεστώς τουχρηματισμού,της εξαγοράςσυ­νειδήσεωνέχει γίνει ηημιείση­μηδιαδικασία τωνσυναλλαγών.Και όοιοςτολμήσει νακαταγγεί­λει,να αοκαλύψει,διώκεται, διό­τιδιαταράσσειτην ομαλή λει­τουργίατηςκατεστημένηςδια­λοκής(Καθημερινή, 18.1.98).Βαριέςκαταγγελίεςγια την εκτε­ταμένηδιαφθοράεριλαμβάνονταικαι στο βιβλίοτου ΕιρηνικήΕανάσταση γιατη Νέα Εοχή.Οκτώβριος 1998.

– Ν.Αλευράς: Δεννικήσαμε ταεκτεταμένακρούσματαδιαφθο­ράς στηδημόσιαδιοίκηση (συνε­δρίασηΚοινοβουλευτικήςΟμά­δας ΠΑΣΟΚ,21.10.98).

– Γ.Σαλαγκούδης: Ηκυβέρνηση αυτήέχει εθιστείστη διαφθορά(Πλάνετ εκομήΓ. Λιάτσου, 22.11.96).

– Ι.Σουλαδάκης:Για να γίνειςσήμεραυουργός ρέει,να  σευιοθετήσουν ταδιαλεκόμενα.Τα συμφέρονταειβάλλουνάχρηστους σταυουργεία. Ηδιαλοκήφτάνει μέχριτους υαλλή­λους(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 3.7.97}.

–Στ. Μάνος: Εανειλημμέναέχεικαταγγείλει τοδημόσιο τομέα ωςδιεφθαρμένο.

 

β. Σεκαθεστώςανίσχυρης, γε­νικευμένηςκαιδιαλεκόμενηςδιαφθοράςείναι ερίεργοου οι ολίτες δενμορούν ή δεθέλουν ναάνε στονεισαγγελέα;

 

γ.Την ευθύνη τηςαντιμετώι­σηςτου ολιτικοκοινωνικούρο­βλήματος τηςγενικευμένηςδια­φθοράςμορεί ηολιτικήηγεσία να την μεταφέρειστον εισαγγε­λέα;

 

δ.Μήως η κύριααιτία ου τό­σαχρόνια δενμορεί ναβρεθεί λύσηστα ǹροβλήματα τηςκαθημερινότητας,για τα οοίαολύς λόγοςέγινε μετά τιςευρωεκλο­γές,είναι ότι ίσωα  αυτάβρίσκεται ημικρήκαθημερινή δια­φθορά,δημιούργημααλλά και κά­λυψητης μεγάληςδιαλεκόμενηςδιαφθοράς;