Αν ραγματικά τα δύο κόμματα εξουσίας θέλουν να σώσουν την ατρίδα αό μια καταστροφή...

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις  6.5.2010)                                                                                                                                                         

 

Ας μου ειτραούν λίγες σύντομες σκέψεις για την οδυνηρή κρίση ου ερνάει η Χώρα και για το χρέος των κομμάτων στην ροσάθεια για το ξεέρασμά της.

(α) Για το σημερινό δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αότοκο του γενικού ηθικού, ολιτικού και οικονομικού ξεχαρβαλώματος της Χώρας, ευθύνονται κυρίως τα δύο κόμματα ου μας κυβέρνησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, τα οοία, όως εύστοχα έχει αρατηρήσει ο κ. Στάμος Ζούλας, χρησιμοοίησαν τις ίδιες μεθόδους και συμεριφορές στη διακυβέρνηση του τόου.  

Για το τελικό αοτέλεσμα της διαχείρισης της κρίσης υεύθυνη είναι η κυβέρνηση ου, αγνοώντας τις ροειδοοιήσεις της Τράεζας της Ελλάδος, της Ευρωαϊκής Ένωσης και των αγορών, δεν αντιλήφθηκε ότι δεν θα μορούσε να αοφύγει τη λήψη των σκληρών μέτρων ου της είχαν εγκαίρως υοδειχτεί. Ειλέον, με αντιφατικές, αμφίσημες ή ακατανόητες ενέργειες και δηλώσεις ροκάλεσε τις γνωστές δυσμενείς αοφάσεις των αγορών, με συνέεια η κατάσταση να χειροτερεύσει και τα ειβληθέντα τελικώς μέτρα να είναι κατά ολύ σκληρότερα αυτών ου θα ααιτούνταν, αν η ίδια είχε λάβει έγκαιρα τις αναγκαίες αοφάσεις.

(β) Στο χείλος του γκρεμού ου είχαμε οδηγηθεί, δεν υήρχε λέον καμία δυνατότητα να μην αοδεχτούμε τα εώδυνα μέτρα ου οι δανειστές μας αοφάσισαν να μας ειβάλουν.

Μορούσαμε όμως, και μορούμε και σήμερα, τα μέτρα αυτά –αβάσταχτα βαριά για τους φτωχότερους και ροκλητικά ελαφριά για τους λουσιότερους– να τα κάνουμε ιο δίκαια, αλλά και ιο αοτελεσματικά, ειβάλλοντας στους τελευταίους να συνεισφέρουν ερισσότερα.

Όταν αίρνεις οδυνηρά μέτρα για τους φτωχότερους –αυξάνεις δραματικά τον αριθμό των ανέργων, ερικότεις τις ετήσιες αοδοχές των μισθωτών/συνταξιούχων των 20-30 χιλ. ευρώ κατά 20-25%– υοχρεούσαι να άρεις οδυνηρά μέτρα και για τους λουσιότερους, για αράδειγμα:

- να ερικόψεις τις αοδοχές των 100, 150 και 200 χιλ. ευρώ όλων των υψηλόμισθων (βουλευτών, εριφερειαρχών, νομαρχών, στελεχών κεντρικής και εριφερειακής διοίκησης,  ΔΕΚΟ, κρατικής τηλεόρασης κ.λ..) κατά 35-50% (οότε άλι θα τους αομένουν 65-100 χιλ. ευρώ),

- να μειώσεις τον αριθμό των βουλευτών σε 200,

- να καταργήσεις τις βουλευτικές συντάξεις,

- να φορολογήσεις με γρήγορες διαδικασίες τα μη δηλωθέντα εισοδήματα των  μεγαλογιατρών, μεγαλοδικηγόρων, ειχειρηματιών, όσων έχουν αοκτήσει ολυτελή ακίνητα, ολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη κ.λ.. (αοτελεί ντροή για τον ολιτικό κόσμο η διαίστωση του τεχνοκράτη του ΔΝΤ ότι δεν έχει ξανασυναντήσει το φαινόμενο να υάρχουν ολίτες με ανάκριβες κατοικίες, ολυτελή αυτοκίνητα κ.λ.. ου να μην ληρώνουν φόρους και κανείς να μην κάνει τίοτα!).   

                  (γ) Αν ραγματικά τα δύο κόμματα εξουσίας  θέλουν να σώσουν την ατρίδα αό μια καταστροφή, θα ρέει:

- Να άψουν να ρίχνουν το ένα τα βάρη στο άλλο για τα μέχρι τούδε (κακώς) ραχθέντα, αφού έβλαψαν κι οι δυό τους τη Συρία το ίδιο και αφού ό,τι έγινε κανείς λέον δεν μορεί να το αλλάξει,

- Να ειβάλουν στους ολιτικούς και στους λουσιοτέρους να συμμετάσχουν στις οδυνηρές θυσίες, με μέτρα σαν αυτά ου αναφέρθηκαν ιο άνω,

- Να αραδεχτούν ως ο μόνος δρόμος για να λάμψει η αλήθεια, να μάθουμε οιοι ολιτικοί έκλεψαν και οι κλέφτες να άνε φυλακή είναι ο δρόμος της Δικαιοσύνης και αυτόν να νομοθετήσουν. Δεν είναι οι εξεταστικές ειτροές της Βουλής (όου το μόνο ου λάμει είναι η κομματική αλήθεια με τα τέσσερα ή έντε κομματικά ορίσματα...).

- Να αναλάβουν τα ίδια την ολιτική αομόνωση και τη θέση εκτός κόμματος των ολιτικών τους ǹου λούτισαν αό την ολιτική, στα λαίσια μιας αυτοκάθαρσης. Τους είναι γνωστοί. Είναι εκείνοι ου, χωρίς τα εισοδήματά τους να το δικαιολογούν, διάγουν ολυτελή βίο, εκείνοι ου μέσα σε λίγα χρόνια έρασαν αό την έντιμον ενίαν στην αχαλίνωτη χλιδή. Αν άλι τα κόμματα χρειάζονται μείζονες αοδείξεις, ας μελετήσουν την ρώτη και την τελευταία δήλωση του ǹόθεν έσχες τους. Και αν φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη μιας τέτοιας αυτοκάθαρσης, ας την αναθέσουν στην ψήφο του λαού, δίνοντας στη δημοσιότητα τις δηλώσεις αυτές.

- Να ζητήσουν εμράκτως συγνώμη αό τον λαό για το κατάντημα της Χώρας, με την  αραίτηση αό την ολιτική λίγων έστω ολιτικών.

(δ) Με τέτοια συμεριφορά και αράδειγμα και με τέτοιες ράξεις θα υάρξει ίσως ελίδα να εισθούν οι δεινά ληττόμενοι ολίτες να δείξουν ανοχή στα ειβληθέντα οδυνηρά μέτρα, για να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και να αοφευχθεί  μια καταστροφή.

Τα χωρίς αντίκρυσμα συνθηματολογικά ή ομώδη λόγια ου συνηθίζουν οι ολιτικοί μας κανένα αοτέλεσμα δεν θα φέρουν.