Ερωτήματαλογικήςανάλυσης ροςολιτικούς/δημοσιογράφουςου, μετά τοΚυριακόδημοψήφισμαγια το ΣχέδιοΑνάν, ειμένουν...

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 4.5.04)

 

 

Mετά τηδιεξαγωγή τουδημοψηφίσματοςγια το ΣχέδιοAνάν, ορισμένοιολιτικοί καιδημοσιογράφοιδηλώνουν, μεβεβαιότητα ουεκλήσσει, ότι:

-η δική τουςάοψη, υέρ τηςεγκρίσεως τουΣχεδίου Aνάν,και όχι ηαντίθετη τωνελληνοκυρίων,ήταν και εξακολουθείνα είναι η ορθή,

-οιελληνοκύριοιαρασύρθηκανστηνκαταψήφιση τουσχεδίου αό τονρόεδρο τηςΚυριακήςΔημοκρατίας,

-η αόρριψη τουΣχεδίου Aνάνσημαίνειαντίθεση των ελληνοκυρίωνστην ενοοίησητου νησιού.

 

Oι αόψειςαυτέςροκαλούνεύλογαερωτήματα:

l       Γιαολιτικάζητήματα τηςσημασίας καιτων συνεειώναυτού της Kύρου,η θέση τουζητήματος σεψηφοφορία στοσύνολο τουλαού δεν είναιμήως η ασφαλέστερημέδοδοςροκειμένου νααοδειχτεί – όχιιστορικά αλλάστη χρονικήερίοδο ουεκφράζεται – ηορθότητα μιάςάοψης; 

Yάρχειάλλη μέθοδος;  

l       Eίναιδυνατό έναςλαός με υψηλόνευματικό,ολιτιστικόκαι οικονομικόείεδο, ου ζει σεμιά σύγχρονη δημοκρατικήχώρα με λήρηελευθερία στηνέκφραση γνώμης,και ουαοφάσισε αφούροηγουμένωςάκουσε τιςαόψεις καιαραινέσειςτόσων σοβαρώνολιτικώνροσώων (γιααράδειγμα, τιςαόψεις τριώνρώην ρωθυουργώντης Eλλάδας καιδύο ρώηνροέδρων τηςKύρου) και τόσωνευρωαϊκών καιδιεθνώνοργανισμών, να έχειαρασυρθεί αόένα και μόνοάνδρα, ακόμα κιάν αυτός είναιο Πρόεδρός του ;

l       Nομιμοοιείταιλογικά νασυμεράνεικανείς ότι, μετην αντίθεσή τουστοσυγκεκριμένοσχέδιο, μετους συγκεκριμένουςόρους καιροϋοθέσεις ουειβάλλει γιατην εανένωσητου νησιού, οελληνοκυριακόςλαός αέδειξεως δεν ειθυμείτην εανένωσητου νησιού ;

 

                  Eρωτήματαλογικής, όχιολιτικήςανάλυσης,υοβάλλουμε.