Κυριακό: Τοσωστόεριεχόμενοτηςδιζωνικής-δικοινοτικήςομοσονδίας

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήΘερμοδυναμικής,γενικού γραμματέατης εν ΛονδίνωΕλληνικήςΑντιδικτατορικήςΕιτροής (1967-1974), ουδημοσιεύτηκεστην κυριακήεφημερίδα ΟΦιλελεύθεροςτον Ιανουάριο 2009)

 

 

Ηκαλλίτερη ευχήγια τονκαινούργιοχρόνο θα ήταννα μαςβοηθήσει οθεός νασκεφθούμεσωστά το εθνικόμας θέμα,εξοστρακίζονταςτην ολέθριατακτική τωνανιστόρητωναντιφάσεων καιλογικώνακροβατισμώνου μας εκθέτουνσε εκβιασμούςκαιαυτοαγίδευση.

Ένααράδειγμα τηςτακτικής αυτήςείναι οσυναγωνισμόςγια τηνευελιξία ουχρειάζεται οΠρόεδρος του 2008ȹου είδαμε στηντελευταίαροεκλογικήερίοδο. Αυτόισοδυναμεί μεδιακήρυξη ως ηαιτία, ή έστω μιαα τις αιτίες,για τημη-διευθέτησητου Κυριακούήταν η έλλειψηευελιξίας αότη δική μαςλευρά χωρίς καννα συζητήσουμεοια ήταν  η ευελιξίαου μας έλλειψεκαι με οιο τρόο.Ένα άλλοαράδειγμα, α τηνίδια είσηςερίοδο,βρίσκεται στοότι η υενθύμισηως ηδιζωνική-δικοινοτικήΟμοσονδία ουειδιώκουμερέει να έχει τοσωστόεριεχόμενοροκάλεσε τηναντίρρηση ωςτο σωστόεριεχόμενοείναι η ουρά.

                 

Ανοιροεκλογικέςσκοιμότητεςδεν είχαναμβλύνει τηνκρίση και τηνιστορική μαςμνήμη θαείχαμε θυμηθείως ήταν ηαδικαιολόγηταυερβολικήευελιξία τηςρο του 2003ολιτικήςηγεσίας στηνΑθήνα και τηνΛευκωσία – μεαοκορύφωματην άνευ όρωνκαι ορίωνσυνεργασία τηςστη διαμόρφωσητου σχεδίου Ανάν– ου εριόρισεσημαντικά τιςιθανότητεςγια διευθέτησητου Κυριακούστη βάση τηςδιζωνικής-δικοινοτικήςΟμοσονδίας. Ητότε ηγεσίαμας θεώρησε τοΣχέδιο Ανάνβασικά συμβατόμε τον τύο τηςδιευθετήσεωςου ειδιώκουμεκαι τοχαρακτήρισεσαν ιστορικήευκαιρία γιατην εανένωσητης Κύρου.

 

Αυτάτα ροηγούμενα,σε συνδυασμόμε τις ǹερίευελιξίας καιουράςȹροεκλογικέςδιατριβές,αντανακλούν,σε σημαντικόβαθμό, τιςδυσκολίες ουαντιμετωίζουμεστις αευθείας συνομιλίες.

Αυτόουδιαφαίνεταιείναι ως αρά τοότι, για λόγουςροεκλογικώνεντυώσεων καικαλούκλίματοςφάγαμε τονγάιδαρο κολλήσαμεστην ουρά–δηλαδή στοεριεχόμενοτης διευθετήσεως.Α τη μια μεριάοι Τούρκοι, σεμια συνεή είδειξηαντί-ευελιξίας,έχουν βασικάεριχαρακωθεί στηΓραμμή Ανάντην οοίαθεωρούν σανβάση. Α την άλλημεριά οΠρόεδροςΧριστόφιαςρέει, γιαλόγους ουσίαςκαι αρχής αλλάκαιρακτικότητας,να διαραγματευτείμε τησυναίσθηση ωςη μεγάληλειοψηφία τουΕλληνισμού τηςΚύρου, με τοδημοψήφισματου 2004, αέρριψετο Σχέδιο Ανάνσαν βάση γιαδιαραγματεύσεις.

                 

Μροστάσ αυτά ταδεδομένα οιροοτικές γιατην έκβαση τωνα ευθείαςσυνομιλιών δενείναι βέβαιαευοίωνες και οΠρόεδροςδικαιούται ναεικαλείται καινα βασίζεταιστην ενότητατου Εθνικούκαι εσωτερικούμετώου για τηστήριξη τωνροσαθειών του.

Άλλωστεοι ευθύνες γιατις σημερινέςδυσκολίες είναιεθνικές,διαχρονικές,χωρίς ολιτικάή ιδεολογικάσύνορα καιρέει νααντιμετωιστούναό κοινού. Ηομοψυχία είναιείσηςαναγκαίαροϋόθεση για τηνδιαμόρφωσηεναλλακτικών-ευρωκεντρικών-ροτάσεωνγια την εόμενηφάση τηςορείας τουΚυριακού.

Θαήτανανιστόρητο καιτραγικάειζήμιο αν ηεόμενη ημέρα ατην ιθανήκατάρρευση τωνσυνομιλιών μαςβρειαροετοίμαστους.