Α ευθείας συνομιλίεςγια το Κυριακό: Παρασκηνιακοίσχεδιασμοί καιχρονοδιαγράμματα

 

(Άρθροτου Ραφαήλ Πααδόουλου,ομότιμου καθηγητήΘερμοδυναμικής,γενικού γραμματέατης Ελληνικής ενΛονδίνω AντιδικτατορικήςΕιτροής (1967-74), ου δημοσιεύτηκεστην εφημερίδατου Λονδίνου "Ελευθερία"στις 12.3.09)

 

 

Έχειείσημα λεχθεί ωςοι δυσκολίες στιςα ευθείας συνομιλίεςείναι αναμενόμενεςκαι εκορεύονταιαό το ότι κάοια θέματααρχής ροσεγγίζονταιαό τις δύο λευρέςαό διαφορετικήαφετηρία ή ακόμακαι με διαφορετικήφιλοσοφία. Η θέσητου Προέδρου Χριστόφιαως, αρά τις αντιξοότητες,οι διαραγματεύσειςρέει να συνεχιστούνμέχρι ου να ροκύψεισυμφωνημένη ρότασηστη βάση αρχών, είναικατανοητή μεν, αλλάυόκειται σε ροϋοθέσειςκαι εριορισμούς– χρονικούς καιάλλους – ου δεν ελέγχονταιαό την ελληνοκυριακήλευρά.

Ηεισήμανση ως οιδυσκολίες είναιαναμενόμενες, αντανακλάτην ιστορική ραγματικότηταως οι τουρκικέςθέσεις στο Κυριακό– σε αντίθεση μετις δικές μας – ήτανάγιες και συνεείς.Και δεν υάρχει καμίαένδειξη ως ρόκειταιν αλλάξουν – εί τοδιαλλακτικότερον– αρά τις οοιεσδήοτεροσδοκίες, όως αυτέςερί εξευρωαϊσμούτης Τουρκίας ουμε θέρμη διατυώνονταιαό κάοιους κύκλουςστην Αθήνα και τηΛευκωσία.

 

Αντίθετα,υάρχουν ενδείξειςγια αλλαγές σε τελείωςδιαφορετική κατεύθυνση.Κυκλοφορούν φήμεςως οι γνωστοί διεθνείςκύκλοι, ου εξακολουθούννα κινούν τα νήματαστη Γραμματείατου ΟΗΕ, ροετοιμάζουνδιακήρυξη γενικούλαισίου αρχών στιςοοίες θα βασίζεταιη διευθέτηση τουΚυριακού, κατά τηδιαδικασία ου ακολουθήθηκεστις συναντήσειςτου Dayton και του Όσλογια το Βοσνιακόκαι το Παλαιστινιακόαντίστοιχα. Λέγεταιως θα ζητηθεί η ροκαταρτικήυογραφή της διακήρυξηςαό τους δύο κοινοτικούςηγέτες για να διευκολυνθούνοι συνομιλίες. Προστίθεται,είσης, ως η Γραμματείατου ΟΗΕ θεωρεί ωςυάρχουν κάοια άτυαχρονοδιαγράμματα– με ορίζοντα τοτέλος του 2009 ή τιςαρχές του 2010 – ου σχετίζονταισε κάοιο βαθμό μετις εκλογές στακατεχόμενα, αλλάκυρίως με τις ανάγκεςτης ενταξιακήςορείας της Τουρκίαςρος την ΕυρωαϊκήΈνωση.

 

Ηδιαφαινόμενη μεθόδευσηαραέμει στο ροηγούμενοτης ροτάσεως ουακούστηκε κατάτη διάρκεια τηςΣυνόδου Κορυφήςτης Ε.Ε. στην Κοεγχάγη,το Δεκέμβριο του2002, για την καταρχήνμονογραφή του σχεδίουΑνάν αό τους δύοκοινοτικούς ηγέτεςριν αό την αόφασηγια την ένταξη τηςΚυριακής Δημοκρατίαςστην EE. Το σουδαιότερο,όμως, είναι ως μιατέτοια ρωτοβουλίατης Γραμματείαςτου ΟΗΕ υερβαίνειτη δικαιοδοσίατης για ροσφοράκαλών υηρεσιώνκαι αραβιάζει κάοιεςβασικές ροϋοθέσειςτης δικής μας λευράςσε σχέση με τις συνομιλίες.

Συγκεκριμένα,αλλάζει τη βάσητων συνομιλιώνμε την εισαγωγήεμμέσως μεν αλλάσαφώς, εοτικής ειδιαιτησίαςκαι χρονοδιαγραμμάτωνου δεν έχουν συμφωνηθεί.Είναι είσης ανοικτήστην κατάκριση,ως δημιουργεί ανείτρεταδιλήμματα για τηνελληνοκυριακήηγεσία, ιδιαίτεραεάν – όως είναι ιθανόν– η διακήρυξη αρχώνȹου θα ροταθεί αότον κ. Ντάουερ κινείταιστα λαίσια του σχεδίουΑνάν.

Καιαν αυτά δεν είναιαρκετά, ο τρόος μετον οοίο εφαρμόστηκανστην ράξη οι αρχέςου συμφωνήθηκανστο Dayton και το Όσλοστη δεκαετία του90, θα ρέει να δημιουργείρόσθετα ερωτηματικάγια την καταλληλότητατων ροτύων, αν όχιγια την κρίση ή τιςροθέσεις εκείνωνου τα εικαλούνται.

 

Πρέεινα ω εδώ ότι δεν εμφορούμαιαό αντιτουρκικήδιάθεση, δεν είμαισοβινιστής καιιστεύω ως η ροσάθειαγια συμφωνημένηδιευθέτηση, ου θαειτρέψει την ειρηνικήσυμβίωση όλων τωνεθνικών κοινοτήτωνσε ένα βιώσιμο ομοσονδιακόκράτος, είναι εαινετήκαι ρέει να υοστηριχθεί.Είσης, ότι δεν έχωβασικές αντιρρήσειςστις αρχές ου θέτειο Πρόεδρος Χριστόφιαςστη βάση για έναννέο συνεταιρισμόȹου θα ροταθεί στονλαό.

Παρόλα αυτά, δεν συμφωνώμε την άοψη ως μορούμενα συμεριφερόμεθασαν να μην υάρχειτο ροηγούμενο, ωςη μόνη μορφή συνεταιρισμούου μας ροτάθηκε– μετά την κατ αρχήνσυμφωνία μας γιαΔιζωνική ΔικοινοτικήΟμοσονδία – ήταντο Σχέδιο Ανάν. Τοότι το Σχέδιο αυτόαορρίφθηκε, με τοντρόο ου αορρίφθηκε,σημαίνει ότι υάρχεικάοιο όριο – ου ροσδιορίζεταιαό το λαϊκό αίσθημαέρα αό το οοίο τοτίμημα για την ειδίωξητού συνεταιρισμούδεν είναι αραδεκτό.Και αυτό με τη σειράτου σημαίνει ωςο συνεταιρισμόςδεν μορεί να αοτελείμονόδρομο, του οοίουμάλιστα τα διλήμματακαι η κατάληξη μεθοδεύονταιγια να εξυηρετηθούνεξωγενείς ειδιώξειςκαι συμφέροντα.

Παρόλα αυτά, αρόμοιεςμεθοδεύσεις δενείναι ρωτόγνωρεςστο Κυριακό. Δενείναι καθόλου άσχετεςμε την καλλιεργούμενηεξωραγματική αισιοδοξίαγια την έκβαση τωνσυνομιλιών καιείναι τόσο αναμενόμενες,όσο οι δυσκολίεςστις συνομιλίες.Κατά συνέεια, η ευχήκαι η ελίδα είναιως, αυτή τη φορά, δενθα βρεθούμε αροετοίμαστοικαι ως υάρχει ΣχέδιοΒ για την αντιμετώισητων διλημμάτωντης εόμενης μέρας.Και η εόμενη μέραδεν είναι αυτή ουθα ακολουθεί τηνοοιαδήοτε κατάληξητων συνομιλιών,αλλά είναι μέροςτων συνομιλιών.

 

Τορώτο δίλημμα ουαντιμετωίζουμε– ιδιαίτερα με τοδεδομένο άτι καήκαμεστο χυλό – είναιτο αν θα δεχτούμετην εκτροή της διαδικασίαςκαι της συζήτησηςρος την κατεύθυνσηου υοδηλώνει η μεθόδευση.Η αόφαση σ αυτό τοσημείο θα ήταν ολύιο εύκολη, αν είχαμεαντιμετωίσει– σωστά και σε ιορεαλιστική βάση– κάοια θέματα τηςροηγούμενης μέρας.Αναφέρομαι, βεβαίως,στην ανάγκη ου υήρχεκαι υάρχει για ναεξηγήσουμε – ανείσημαέστω, αλλά με αρρησίακαι καθαρή γλώσσα– στους Ευρωαίους,ου δεν έχουν διαβάσειτο Σχέδιο Ανάν καιαορούν γιατί τοαορρίψαμε, τουςλόγους για τουςοοίους η βασικήροσέγγιση της Γραμματείαςτου ΟΗΕ στο Κυριακόείναι ασύμβατημε κάθε έννοια ανθρωίνωνδικαιωμάτων καιΔικαίου – ευρωαϊκούή άλλου.

Καιαυτό σημαίνει ως,για την εόμενη μέρα,θα ρέει να έχουμεεεξεργαστεί κάοιεςεναλλακτικές ροτάσειςγια μια διαφορετική– ευρωαϊκή, όως διακηρύσσουμε–  ροσέγγισηστο Κυριακό.

Ανόλα, ή έστω τα ερισσότερα,έχουν γίνει χωρίςνα υάρχει ΣχέδιοΒ, τότε ας άει καιτο αλιάμελο κατάτη λαϊκή ρήση.

Ανδεν έχουν γίνει,η ανάγκη για ΣχέδιοΒ είναι ειτακτικήκαι τα χρονοδιαγράμματαασφυκτικά.