Τονόημα του όχιτων Ελλήνωντης Κύρου στοΣχέδιο Ανάν

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήθερμοδυναμικής,ου στάλθηκεστηνΚαθημερινήστις 13.12.06) 

 

 

Οσυνεργάτης τηςΚαθημερινής κ.Π. Μανδραβέλης(Καθημερινή 10Δεκεμβρίου) αοδίδειτην καταψήφισητου ΣχεδίουΑνάν, αό τους Έλληνες τηςΚύρου στοδημοψήφισματου 2004, στο ότικυριάρχησε ηάοψη ως τοελληνικόδαιμόνιο θακατάφερνε ναξεγελάσει τουςκουτόφραγκουςκαι να φέρειτην Κύρο σελεονεκτικήθέση.

 

Μιαδιαφορετικήθεώρηση τηςσυμεριφοράςμας θαοδηγούσε στοσυμέρασμα ωςτο δαιμόνιοτης φυλήςεικεντρώνεταιερισσότεροστην ικανότητάμας ναξεγελάμεεαυτούς καιαλλήλους αράτουςκουτόφραγκους.Και η ικανότητάμας αυτήεξηγεί – ιόειστικά ίσως –γιατί, στην ιστορίατου κυριακούκαι όχι μόνο,ισχύει η ρήσηκάθε έρυσι καικαλλίτερα όωςσωστάυενθυμίζει οσυνεργάτηςσας.

Το1959 ροσαθήσαμενα είσουμεεαυτούς καιαλλήλους ως οιιδιότυεςαοικιακέςεινοήσεις των ΣυνθηκώνΕγγυήσεως καιτουΣυντάγματος τηςΖυρίχης ήταν ημόνη λύση στορόβλημα μεβάση τηνανεξαρησίατης Κύρου. Ηυενθύμιση ωςκαμιά ανεξαρτησίαδεν είναισυμβατή με την– εκτός α τάλλα – αρουσίαξένων στρατώνμε μονομερήεεμβατικά δικαιώματαμας ήρθεαότομα, μετραγικά – καιμη αναστρέψιμα– αοτελέσματα.

 

Πριν αόμερικά χρόνιαμερικοί αό μαςροσάθησαν ναείσουνεαυτούς καιαλλήλους ως οΣχέδιο Ανάν  είναιιστορικήευκαιρία γιατην εανένωσητης Κύρου. Αυτόείναι έναακόμααράδειγμααυτοκοροϊδίαςουυογραμμίζειτις μέτριεςεθνικέςειδόσεις μαςστο νααξιολογούμετην ιστορίαμας σωστά καινα μαθαίνουμεα τα λάθη μας. Γιατίηδιζωνική-δικοινοτικήομοσονδία, ουεκόντεςάκοντεςδεχθήκαμε σανβάση για τηνδιευθέτηση τουκυριακού μετάτην τουρκικήεισβολή,ροϋοθέτει τημόνιμη ύαρξηδιαχωριστικήςγραμμής καιτουρκικήςζώνης μετουρκικήλειοψηφία. ΤοΣχέδιο Ανάν δενέεσε α τονουρανό μας είεο κ. Ντε Σότο,υενθυμίζοντάςμας ως όλες οιροσάθειές μας,μέσω του ΟΗΕ ατο 1974 και μετά,αέβλεαν στημετατόιση τηςδιαχωριστικήςγραμμής μετρόο ου θαμείωνε, γεωγραφικάκαιαριθμητικά,την έκταση τηςανθρώινηςκαταστροφήςου ροκάλεσε ηεισβολή και ορογραμματισμένοςεοικισμός καιη εθνοκάθαρσηου τηνακολούθησαν.

Κατάσυνέειαεκείνο ου έεσεα τον ουρανό, σεμερικούς ατουςεγκεφάλους τηςδικής μαςλευράς, ήταν ηεανένωση τηςΚύρου η οοίαβέβαια δενήταν οτέ υόδιαραγμάτευση!Η κοινήιθαγένεια τουθνησιγενούςκοινούκράτους, ου –κατά το ΣχέδιοΑνάν – θαβασιζόταν στοδοτό, και δοκιμασμένηςλειτουργικότητας,Σύνταγμα τηςΖυρίχης καιτων ΣυνθηκώνΕγγυήσεως, δενσυνιστά βέβαιαεανένωση. Αυτόμας είαν οικουτόφραγκοι,ή μάλλον οιεκρόσωοι τηςΝέας ΤάξεωςΠραγμάτων,χωρίς να ιστεύουνως θα υήρχαντόσοι στη δικήμας λευρά ου θατους έαιρνανστα σοβαρά. Στοβαθμό ου οιστόχοι τουΣχεδίου Ανάναφορούσαν στοκυριακό ήσανστο ναρολειάνουν τοέδαφος για τηνμετεξέλιξή του– με τηνκατάρρευση τουκοινούκράτους – σεΚύρο δύοεθνικών κρατώντα οοία θαείχανροηγουμένωςαναγνωριστεί,μεδημοψήφισμα,σαν ισότιμακαι κυρίαρχα.

 

Α αυτή τηβάση, αν τασυμτώματααυτοκοροϊδίας– ουεκφράστηκανστις θεωρίεςερίεανενώσεωςκαι ιστορικώνευκαιριών ουαορρέουν αόμια αμφιλεγόμενηθεώρηση τηςιστορίας –είχανεισχωρήσειστην κοινήγνώμη, τοΣχέδιο Ανάν θαείχε γίνει δεκτόκαι θα είχε, μαυτόν τον τρόο,ειβεβαιωθεί ηρήση κάθεέρυσι καικαλλίτερα.Γιατί ηετυμηγορία τουκυριακούΕλληνισμού το 2004δεν μορεί νασημαίνει τίοτεάλλο α το ότι τοσήμεραθεωρήθηκε καλλίτεροαό το αύριο τουΣχεδίου Ανάν.

 

Παρόλαυτά το ΣχέδιοΑνάν και ησυντριτικήαόρριψή τουέφερε την Κύροσε λεονεκτικήθέση για δύο τουλάχιστονλόγους: Πρώτονγιατίεξασφάλισε ωςοοιαδήοτερόταση στομέλλον θα ρέεινα έχει τη λαϊκήαοδοχή καιδεύτερον γιατίτο αοτέλεσματουροηγούμενουδημοψηφίσματοςτοοθετεί τοεόμενοουσιαστικό βήμαγια διευθέτησητου κυριακού  σε κάοααόστασηχρόνου.Και όσοκι αν φαίνεταιερίεργο σεμερικούς οχρόνος αυτόςμας χρειάζεταιγια να αξιολογήσουμεσωστά τηνιστορική μαςεμειρία καιεξελικτική μαςδιαδρομή. Καιμετά αό μιατέτοιαδιαδικασία ηελίδα είναι ωςθα βρούμεκαλλίτερες –και ιόδιδακτικές –εξηγήσεις, σεσχέση με τιςερίκουτόφραγκων θεωρίες,για ναεξηγήσουμε τηνάρνηση τωνΕλλήνων της Κύρουνα δεχθούν τοναραλογισμό ωςη ειστροφή και νομιμοοίησητων ΣυνθηκώνΕγγυήσεως καιτου Συντάγματοςτης Ζυρίχης θαοδηγούσε στηνεανένωση τηςΚύρου.