Τα ΜΜΕαντί ναασχολούνται μετα ραγματικάροβλήματα τουτόου,ασχολούνται μεθέματαδευτερεύουσαςσημασίας,αρελθοντολογίαςκαιαραολιτικής

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 23.9.09)

 

 

Γράφειο κ. Π. Μανδραβέληςότι αυτό ουενδιαφέρειτους ολίτεςείναι ταροβλήματα καιολιτικήθεωρούν τιςροτάσεις γιαείλυσή τους... (Κ,16/9/09) και ότι οιδημοσιογράφοιαντί ναασχολούνται μετα ροβλήματατου τόου, ασχολούνταιμε τα σου չα, μουλες, των ολιτικών,για το με οιονσυζητάει οένας και μεοιον έφαγε οάλλος και ωςχαρακτηριστικόαράδειγμα γιατο τελευταίοφέρνει τηνιστορία του κ.Σημίτη με ταψηφοδέλτια τουΠΑΣΟΚ (Κ, 17/9/09).

Αυτάτα ολύ σωστάλέει ο κ.Μανδραβέλης,αλλά, δυστυχώς,ούτε ο ίδιοςούτε άλλοισυνάδελφοί τουτα ράττουν!

 

Ετσι,δεν έχουμε δειμέχρι σήμερανααξιολογούνταιαό συντάκτεςτης Κ ή άλλουςέγκριτουςτεχνοκράτεςτα μέτρα ου ταδύο κόμματαεξουσίαςανακοίνωσανγια τηναντιμετώισητων μεγάλωνροβλημάτων τηςχώρας ούτε ναααντώνται δύοκαίριαερωτήματα άνωστα μέτρα αυτά:

–Είναι και σεοιο βαθμόαολύτως σαφή(όως η ίδια η Κέχει ζητήσει);

–Συμφωνούν καισε οιο βαθμό μεόσα η ΕυρωαϊκήΕιτροή ααιτείκαι οι έγκυροιευρωαϊκοί καιδιεθνείς οργανισμοίέχουνυοδείξει;

 

Αντίθετα,βλέουμε τιςολιτικέςμόνιμεςστήλες της Κ, μεελάχιστεςεξαιρέσεις(όως η στήλη τουκ. Αντ.Καρκαγιάννη),να ασχολούνταιόχι με ταροβλήματα καιτις ροτάσειςγια είλυσήτους, αλλά μεθέματα δευτερευούσηςσημασίας,αρελθοντολογίαςκαιαραολιτικής,όως, για αράδειγμα:

– Ηιστορία του κ.Σημίτη με ταψηφοδέλτια τουΠΑΣΟΚ, στηνοοία, μέσα σεέξι μέρες,αφιερώθηκανέξι άρθρα, τρίατου κ.Μανδραβέλη καιτρία άλλωνσυντακτών (ουασχολήθηκανμάλιστα με ταειφαινόμενακαι όχι με τηνουσία τηςδιαφωνίας των κ.Σημίτη καιΠαανδρέου –διαφορές ίσωςτων δύο ανδρώνάνω σταοικονομικάμέτρα ουααιτεί ηαντιμετώισητης κρίσης).

–Αν στοψηφοδέλτιοΕικρατείαςτης Ν.Δ. ρέει ναεριληφθούν οικ. Εβερτ,Σιούφας καιΣουφλιάς ή,αντί αυτών,τρεις νέεςροσωικότητες.

– Ηαόφαση τουρωθυουργού ναζητήσειρόωρες εκλογές(οκτώ άρθρα αότις 3 έως τις 17Σετεμβρίου).

–Πώς διεξήχθη ησυνέντευξηΤύου του κ.Καραμανλή στηΘεσσαλονίκη.

–Τα εικείμεναντιμέιτ μεταξύτων κομματικώναρχηγών.

–Αν μετά τιςεκλογές θααραμείνειαρχηγός της Ν.Δ. οκ. Καραμανλής.

– Οαοκλεισμόςτου κ.Τσιτουρίδη αότα ψηφοδέλτια τηςΝ.Δ.

– Οαοκλεισμόςστελεχών τηςΝ.Δ. αό ταψηφοδέλτιά της.

–Τα αίτια τηςτώσης της Ν.Δ.στα γκάλο.

–Οιροεκλογικέςαφίσες και ταφυλλάδια ουρυαίνουν τοεριβάλλον κ.λ.

– Ηααγόρευση τωνγκάλο τις δύοτελευταίεςεβδομάδες ριναό τις εκλογές.

 

Θαροσέφερεμεγάληυηρεσία στουςολίτες και στοντόο η Κ αν, στοδιάστημα μέχριτις εκλογές,αρουσίαζεαξιολογήσειςσυνεργατών τηςή έγκριτωντεχνοκρατών(όχι, ρος Θεού,ǹροαγανδιστώντου ενός ή τουάλλουκόμματος!) τωνμέτρων ουέχουν ανακοινώσειτα δύο κόμματαεξουσίας γιατην αντιμετώισητων γνωστών σεόλουςǹροβλημάτωντου τόου, μεταρρυθμίσεων(σε Παιδεία,Υγεία,ασφαλιστικό,εργασιακέςσχέσεις,δημόσιααφάλεια,λειτουργία τουκράτους...),αοκρατικοοιήσεωνήκρατικοοιήσεων(ΟΤΕ, Ολυμιακής,λιμένοςΠειραιά, ΕΛΠΕ,ΒΦΛ, Τραεζών, ΔΕΚΟ...),οικονομικώνροβλημάτων(χρέους,ελλείμματος,φορολογίας,ελέγχουκρατικώνδαανών...) κ.λ.., με αναφοράκαι στα ιο άνωερωτήματα (γιατη σαφήνεια καιτη συμβατότητατωνεξαγγελθέντωνμέτρων με τιςααιτήσεις τηςΕυρωαϊκήςΕιτροής καιτις υοδείξειςαρμόδιωνοργανισμών).