Γιατί τα ελληνικά ΜΜΕ αοφεύγουν να ααντήσουν στο ερώτημα αν μαζί με τη Δανειακή σύμβαση αρατάθηκε και το Μνημόνιο;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Στο κύριο ερώτημα αν το Μνημόνιο συνεχίζεται ή όχι, μετά τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, η Κυβέρνηση ααντάει ΟΧΙ και οι Δανειστές μας ΝΑΙ.

 

Η Κυβέρνηση λέει:

Τα Μνημόνια είναι αρελθόν, αφού διαχωρίστηκαν αό τη Δανειακή σύμβαση και δεν την συνοδεύουν ια.

 

Οι Δανειστές μας (Κράτη Ευρωζώνης, ΕΕ, ΕΚΤ) λένε:

Η Ελληνική Κυβέρνηση ρέει να κινηθεί στο λαίσιο των συμφωνιών της 20ης Φεβρουαρίου και αυτό το λαίσιο αναφέρεται στο δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα ρέει να αντικαταστήσει με άλλες τις μεταρρυθμίσεις ου εκκρεμούσαν και να έχουν το ίδιο αοτέλεσμα με τις ροηγούμενες.

 

2.           Η σωστή αάντηση στο ερώτημα ροκύτει αό την εξέταση των είσημων κειμένων.

 

(α)           Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου (η οοία ειβεβαιώθηκε στη συνάντηση των οκτώ στις 19 Φεβρουαρίου) αναφέρει:

Το  Eurogroup σημειώνει, στο λαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος, το αίτημα των ελληνικών αρχών για αράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοιστωτικής Διευκόλυνσης, ου συνοδεύεται αό μια σειρά δεσμεύσεων.

 

(β)           Η Κύρια Σύμβαση Χρηματοιστωτικής Διευκόλυνσης (ΚΣΧΔ), ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 4060/2012, ορίζει στο Προοίμιο, εδάφιο (7):

 

Η διαθεσιμότητα και η αροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υό την αρούσα Σύμβαση θα εξαρτώνται αό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα μέτρα ου ορίζονται στο Μνημόνιο.

 

(γ)          Το Μνημόνιο για την Κύρια Σύμβαση Χρηματοιστωτικής Διευκόλυνσης της 14ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωαϊκής Ειτροής, ενεργούσης για λογαριασμό των κρατών της Ευρωζώνης, ορίζει:

Τα δάνεια αό το Ευρωαϊκό Ταμείο Χρηματοιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα υόκεινται στη συμμόρφωση με τους όρους του Μνημονίου

                 

3.         Αό τα είσημα αυτά κείμενα (και αό άλλα ου δεν αρουσιάζονται εδώ) ροκύτει ως:

Η Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, αρατείνοντας τη Δανειακή σύμβαση, αρέτεινε μαζί της αυτομάτως και το Μνημόνιο, αρέχοντας όμως στην Κυβέρνηση τη δυνατότητα να αντικαταστήσει αλαιότερα μέτρα του με άλλα, με το ίδιο αοτέλεσμα. 

 

4.           Και ενώ αυτά ροκύτουν αό τα είσημα κείμενα, οι ҹολιτικοί αναλυτές των ελληνικών ΜΜΕ:

- Αοφεύγουν να διερευνήσουν το σοβαρό ζήτημα ου τίθεται με το ιο άνω ερώτημα, ου η αάντησή του θα εηρεάσει τις κυβερνητικές αοφάσεις για τα μέτρα ου ρέει να ληφθούν, αρκούμενοι αλώς στη βαρυσήμαντη διαίστωση: Η Κυβέρνηση και οι Δανειστές διαβάζουν διαφορετικά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου!

- Αοφεύγουν ακόμα και να καταγράψουν τις σχετικές ρυθμίσεις της Δανειακής σύμβασης (ή/και των άλλων είσημων κειμένων), η γνώση των οοίων θα έδινε τη δυνατότητα στους ολίτες να κρίνουν το ζήτημα οι ίδιοι.

 

Γιατί, κύριοι του Τύου, της Τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου, Ευαγγελάτε, Καμουράκη, Καρακούση, Λυριτζή, Μανδραβέλη, Οικονομέα, Πααδάκη, Πααδημητρίου, Πααχελά,  Χατζηνικολάου, Ψυχάρη;