Οι εθνικοί μας καθοδηγητές των Καναλιών και Ραδιοφώνων συνεχίζουν, όως και ριν αό τις εκλογές

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Συνεχίζεται και μετά τις εκλογές η στρεβλή ληροφόρηση των ολιτών για την οικονομική κρίση στις ενημερωτικές εκομές των εθνικών μας καθοδηγητών των Καναλιών και Ραδιοφώνων (Λυριτζή, Αυτιά, Ευαγγελάτου, Πααδάκη, Καμουράκη, Οικονομέα, Χατζηνικολάου, Λαζόουλου κ.α.).

Τελευταίο κρούσμα η μεταχείριση της Συμφωνίας της Ευρωζώνης της 20ης Φεβρουαρίου, ου υέγραψε η νέα κυβέρνηση.

Βλέοντας καθημερινώς διάφορους Թροσκεκλημένους των ενημερωτικών εκομών να αραληροφορούν συστηματικά τους ολίτες για σοβαρές ρυθμίσεις της Συμφωνίας και τους οικοδεσότες τους να μην αντιδρούν, αναρωτιέται κανείς αν οι τελευταίοι έχουν διαβάσει την, μιάμισης σελίδας, Συμφωνία ή αν κάτι άλλο συμβαίνει.

 

2.           Τι λένε και τι δεν λένε για τη Συμφωνία οι αραληροφορούντες και ώς (δεν) αντιδρούν οι εθνικοί μας καθοδηγητές.

 

(α)           Οι αραληροφορούντες λένε ότι με τη Συμφωνία αρατάθηκε μόνο η Δανειακή σύμβαση και όχι το Μνημόνιο και ότι έτσι ειτεύχθηκε ο διαχωρισμός της Δανειακής σύμβασης αό Μνημόνια και η αεμλοκή αό Μνημόνια.

Και  οι εθνικοί μας καθοδηγητές αοφεύγουν να τους ενημερώσουν, και μαζί μ αυτούς κι εμάς, ως:  

Αό όλα τα είσημα κείμενα ιστοοιείται ως Δανειακή σύμβαση και Μνημόνιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους (είναι, ή δεν είναι, σε ισχύ και τα δυο μαζί).  

Γι αυτό ακριβώς, η εκταμίευση των δόσεων της Δανειακής σύμβασης γίνεται, κάθε φορά, μόνο μετά την ειτυχή αξιολόγηση της εφαρμογής του Μνημονίου.

 

(β) Οι αραληροφορούντες μιλούν με (δημιουργική!) ασάφεια για τον σκοό της αράτασης: Να δοθεί μια ανάσα στον ελληνικό λαό, η Κυβέρνηση να εξειδικεύσει τις μεταρρυθμίσεις και να χτίσει αξιοιστία, να έχει μια τετράμηνη γέφυρα ρος ένα νέο συμβόλαιο ανάτυξης και εξόδου στις αγορές  

Και οι εθνικοί μας καθοδηγητές αοφεύγουν να τους ενημερώσουν, και μαζί μ αυτούς κι εμάς, ότι η Συμφωνία ορίζει ως:  

Σκοός της αράτασης είναι η ειτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τρέχοντος Προγράμματος, με την καλύτερη χρήση ευελιξίας, εριλαμβανομένων και των νέων μέτρων της Κυβέρνησης, όως αυτά θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς μέχρι τα τέλη Αριλίου. 

 

(γ) Οι αραληροφορούντες λένε ότι η Κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη συμφωνία των θεσμών, ροκειμένου να άρει μέτρα ου δεν εηρεάζουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους.

Και οι εθνικοί μας καθοδηγητές αοφεύγουν να τους ενημερώσουν, και μαζί μ αυτούς κι εμάς, ότι η Συμφωνία ορίζει ως:

Οι Θεσμοί (Ευρωαϊκή Ειτροή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) είναι εκείνοι ου θα κρίνουν αν οοιαδήοτε ανάκληση μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις ολιτικές και δομικές μεταρρυθμίσεις θα μορούσαν να εηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους... (οότε οι ενέργειες αυτές δεν θα μορούν να  εφαρμοστούν) ή όχι (οότε θα μορούν να εφαρμοστούν).

 

(δ)           Οι αραληροφορούντες λένε ότι τα ααιτούμενα ρωτογενή λεονάσματα όλων των εόμενων ετών θα ορίζονται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες.

Και οι εθνικοί μας καθοδηγητές αοφεύγουν να τους ενημερώσουν, και μαζί μ αυτούς κι εμάς, ως η Συμφωνία ορίζει σαφώς ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για το έτος 2015.

 

(ε) Οι αραληροφορούντες λένε  όλα αυτά και οι εθνικοί μας καθοδηγητές αοφεύγουν να διατυώσουν το ερώτημα:

Πώς τότε όλοι οι άλλοι (οι δεκαοκτώ Κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, η Ευρωαϊκή Ειτροή, η ΕΚΤ το ΔΝΤ, οι αναλυτές των διεθνών ΜΜΕ...) ερμηνεύουν διαφορετικά αό σας τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου;

 

3.            Και ριν αό τις εκλογές, η κομματική ροαγάνδα και  οι ενημερωτικές εκομές των εθνικών μας καθοδηγητών των Καναλιών και Ραδιοφώνων καλλιέργησαν συστηματικά στον λαό την ψευδαίσθηση ως η Χώρα θα μορούσε να αραμείνει στην Ευρωζώνη με τους γνωστούς όρους του ΣΥΡΙΖΑ.

              Ο λαός, ο εύιστος, τους ίστεψε και σήμερα αρχίζουμε να βλέουμε τα αοτελέσματα!