Τι μας θύμισε η αραίτηση των δύο οικονομικών εισαγγελέων

(του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου)

 

Η ρο ημερών αραίτηση των δύο οικονομικών εισαγγελέων μας θύμισε:

(1) τι έγραφε, τον Σετέμβριο 2007, ο Είτιμος ρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Στέφανος Ματθίας για τη συμεριφορά των ελληνικών κομμάτων αέναντι στα Δικαστικά όργανα,

(2) τι δήλωνε ο τότε υουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης (α) τον Αρίλιο 2010, όταν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αέρριψε  το αίτημά του να ακυρωθεί η αόφαση του (ενδεκαμελούς) Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ου δεν είχε κάνει δεκτό ερώτημά του για τη θέση σε ροσωρινή αργία του ρώην ανακριτή της υόθεσης Siemens κ. Ν.  Ζαγοριανού και (β) τον Αρίλιο 2011, όταν ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.κ. Γ. Καλαμίδας και Ι. Τέντες αρνήθηκαν να ροσέλθουν στην Ειτροή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για συζήτηση ζητημάτων δικαιοσύνης.

 

1. Ειστολή του κ. Στέφανου Ματθία, Είτιμου ροέδρου του Αρείου Πάγου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 16.9.2007 με τίτλο Κομματικές ειθέσεις κατά των ανώτατων δικαστηρίων

Με αογοήτευσε η κατά του Αρείου Πάγου ανοίκεια είθεση εκροσώων του ΠΑΣΟΚ, ου χαρακτήρισαν ως δικαστικό ραξικόημα τη μη ανακήρυξη της κ. Φ. Γεννηματά λόγω κωλύματος εκλογιμότητάς της. Οι ίδιοι εκρόσωοι διατύωσαν και υόνοιες κομματισμού του ανώτατου αυτού δικαστηρίου! Ανάλογες ειθέσεις έχουν γίνει και στο ρόσφατο αρελθόν, αό κομματικούς εκροσώους και υουργιύς όλων των κομμάτων, σε βάρος όχι μόνο του Αρείου Πάγου, αλλά και του Συμβουλίου της Εικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, με αφορμή άντοτε αοφάσεις τους ου δεν ήταν αρεστές στο κόμμα.  

Τέτοιες ρακτικές μαρτυρούν ολιτική ανωριμότητα. Υονομεύουν μια κρατική λειτουργία αό άλλη ισότιμη και εμφανίζουν το κράτος αναξιόιστο και σαρασσόμενο. Εομένως οι ρακτικές αυτές είναι ασυμβίβαστες ρος τη συνταγματική μας τάξη. Και τούτο ανεξάρτητα αν η είμαχη δικαστική αόφαση είναι ορθή ή όχι, ζήτημα συχνά αναμφίβολο. Η ορθότητα ή μη της αόφασης μορεί να αμφισβητηθεί με αροκατάλητη κριτική. Σε καμιά ερίτωση δεν ειτρέεται να αοτελέσει ευκαιρία διασυρμού.

στόσο, τα ελληνικά κόμματα μένουν ροσκολλημένα στην αήθη τακτική τους, χαρακτηρίζοντάς την ως κριτική, ενώ αοτελεί ωμή αόειρα κατασυκοφάντησης. Προκειμένου να υηρετήσουν κάοιο διαβατικό συμφέρον ή να δημιουργήσουν εντυώσεις, δεν διστάζουν, όταν κάοια αόφαση των ανώτατων δικαστηρίων τους φαίνεται κομματικά ασύμφορη, να ροσβάλλουν τα δικαστήρια αυτά με εκφράσεις καταφρονητικές, διατυώνοντας ενίοτε και υοψίες για σκοτεινές διασυνδέσεις

Πιστεύουν ότι αοτρέουν έτσι το ολιτικό κόστος αό τη δυσμενή γι αυτά δικαστική αόφαση. Όμως, δείχνουν αλώς την ανευθυνότητά τους και χάνουν την αξιοιστία τους.

 

2. Δηλώσεις του ρώην υουργού Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη

 

α) όταν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τον Αρίλιο 2010, αέρριψε  το αίτημά του για ακύρωση της αόφασης του ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μη θέσει σε ροσωρινή αργία τον ρώην ανακριτή της υόθεσης Siemens κ. Ν.  Ζαγοριανό:  

Δεν μορώ να υοχρεώσω κανένα σε αυτοσεβασμό, όως και κανέναν δεν μορώ να υοχρεώσω να διεκδικεί τον σεβασμό της κοινωνίας (Προφανώς, ο ένας, ο και ολιτικός κ. Χ. Καστανίδης, δεν μορεί να υοχρεώσει τους, ενήντα, ανώτατους δικαστικούς , αν και θα το ήθελε!).   

 

β) όταν, τον Αρίλιο 2011, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.κ. Γ. Καλαμίδας και Ι. Τέντες αρνήθηκαν να ροσέλθουν στην Ειτροή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για συζήτηση ζητημάτων δικαιοσύνης:

Ένιοι εκ των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών δεν έχουν κατανοήσει ότι κατά το Σύνταγμα η ρώτη εξουσία είναι η νομοθετική (Δεύτερη δεν είε οια είναι, ούτε σε οιο άρθρο του Συντάγματος βρήκε την ιεραρχική κατάταξη των τριών εξουσιών!).