Οι όρκοι τωνγιατρών: Οόρκος τουΙοκράτη και οισημερινοί τουτυχιούχουΙατρικήςΣχολής και τουδιδάκτορα

 

 

ΟΡΚΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

 

Ορκίζομαιστον Αόλλωνατον Ιατρό καιστον Ασκληιόκαι στην Υγείακαι στηνΠανάκεια και σόλους τουςΘεούςεικαλούμενος τηνμαρτυρία τους,να τηρήσω ιστάκατά τη δύναμηκαι την κρίσημου αυτό τονόρκο και τοσυμβόλαιό μουαυτό.

 

Ναθεωρώ αυτόν ουμου δίδαξεαυτή την τέχνηίσο με τουςγονείς μου καινα μοιραστώμαζί του ταυάρχοντά μουκαι τα χρήματάμου αν έχειανάγκη φροντίδας.

 

Ναθεωρώ τουςαογόνους τουίσους με ταδέλφια μου καινα τους διάξωτην τέχνη αυτήαν θέλουν να τημάθουν, χωρίςαμοιβή καισυμβόλαιο καινα μεταδώσω μεαραγγελίες,οδηγίες καισυμβουλές όλητην υόλοιηγνώση μου καιστα αιδιά μουκαι στα αιδιάεκείνου μεδίδαξε καιστους άλλουςμαθητές ουέχουν κάνειγρατήσυμφωνία μαζίμου και σ αυτούςου έχουνορκισθεί στονιατρικό νόμοκαι σε κανένανάλλο και ναθεραεύω τουςάσχοντες κατάτη δύναμή μουκαι την κρίσημου χωρίς οτέ,εκουσίως, να τουςβλάψω ή να τουςαδικήσω.

 

Καινα μη δώσω οτέσε κανένα, έστωκι αν μου τοζητήσει,θανατηφόροφάρμακο, ούτενα δώσω οτέτέτοια συμβουλή.Ομοίως να μηδώσω οτέ σεγυναίκαφάρμακο για ναοβάλει.

 

Ναδιατηρήσω δετη ζωή μου καιτην τέχνη μουκαθαρή καιαγνή.

 

Καινα μηχειρουργήσωάσχοντες αόλίθους αλλά ν αφήσωτην ράξη αυτήγια τουςειδικούς.

 

Καισ όοια σίτια κιαν μω, να μω γιατην ωφέλειατων ασχόντωναοφεύγονταςκάθε εκούσιααδικία και βλάβηκαι κάθεγενετήσιαράξη και μεγυναίκες καιμε άνδρες,ελεύθερους καιδούλους.

 

Καιό,τι δω ή ακούσωκατά τηνάσκηση τουεαγγέλματόςμου, ή κι εκτός,για τη ζωή τωνανθρώων, ου δενρέει οτέ νακοινοοιηθεί,να σιωήσω καινα το τηρήσω μυστικό.

 

Αντον όρκο μουαυτό τηρήσωιστά και δεντον αθετήσω,είθε ν αολαύσωγια άντα τηνεκτίμηση όλωντων ανθρώωνγια τη ζωή μουκαι για τηντέχνη μου, ανόμως αραβώ καιαθετήσω τονόρκο μου ναυοστώ τααντίθετα αόαυτά.

 

 

ΟΡΚΟΣΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΙΑΤΡΙΚΗΣΣΧΟΛΗΣ

 

Τουτυχίου τηςΙατρικήςαξιωθείς, όρκονομνύω ρο τουΠρυτάνεως καιτου Προέδρουτης ΙατρικήςΣχολής καιίστινκαθομολογώτήνδε:

 

Αότου ιερούεριβόλου τουσετού τούτουτεμένους τωνΜουσώνεξερχόμενοςκατ ειστήμηνβιώσομαι, ασκώνταύτην δίκηνθρησκείας εννεύματι καιαληθεία.

 

Ούτωχρήσιμονεμαυτόνκαταστήσω ροςάαντας τους δεσμένουςτης εμήςαρωγής, και ενάση ανθρώωνκοινωνίας αείρον ειρήνηνκαι χρηστότηταηθών συντελέσω,βαίνων ενευθεία τουβίου οδώ, ροςτην αλήθειανκαι το δίκαιοναοβλέων καιτον βίονανυψών ειςτύον αρετής υότην σκέην τηςσοφίας.

 

Ταύτηντην εαγγελίανειτελούντιείη μοι, συν τη ευλογίατων εμώνκαθηγητών καιεφιλημένωνδασκάλων, οθεόν εν τω βίωβοηθός.

 

 

ΟΡΚΟΣΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ

 

Εειδήη διάσημος τωνΙατρών Σχολή,του Πρυτάνεως εινεύσαντοςες τουςεαυτοίςδιδάκτοραςδοκιμάσαι μεκαταξίωσιν, αυτήτε και τηΠρυτανηίηδημοσία τηνδεδίδωμι ίστιν.

 

Ηγήσθεμε τουςδιδάξαντας μεταύτην τηντέχνην, ίσαγενέτησινεμοίσι, τη δετέχνη μηδαμή εευμαρίηχρήσεσθαι τηεμαυτού εν τωβίω, αλλεις δόξαν θεούκαι ανθρώωνσωτηρίην καιτης ίστεωςαυτής τιμήν τεκαι όνησιν ανμε ό,τι ιητρούέργον εστί,ιστώς καιακριβώς κατάδύναμιν καικρίσιν τηνεμήν ειτελέων,τοίσι δενοσέουσιν, ήντε λούσιοιτυχώσιν όντεςην τε ένητες,ομοίη σουδήτην εκ τέχνηςεαγινέωνεικουρίηνμηδέ, αραβόλωςαοειρώμενοςτην τεο ζόηναοκυβεύσεινμηδτητρεύσειν είχρηματισμώ ή φάτιοςιμέρω.

 

Εςοικίας δεοκόσας αν εσίω,εσελεήσεσθαιε ωφελείηκαμνόντωνεκτός εών άσηςαδικίης.

 

Αδ αν εν θεραηίηή ίδω ή ακούσω ήκαι άνευ θεραηίηςκατά βίονανθρώων, ά μημήοτεεκλαλέεσθαιέξω,σιγήσεσθαιάρρηταηγευμένος τατοιαύτα, της δετέχνηςειμελήσεσθαικατά δύναμινσουδήν λείστηνοιευμένοςακριβώσαιταύτης ταθέσμια.

 

Τοίσιδε ομοτέχνοισιφιλόφρονα καιφιλάνθρωον εμαυτόναεί αρέξεινκαι σφέαςαδελφοίσινίσονεικρινέοιν άρρεσιάν σφι ροθύμωςσυμβαλλόμενοςεξ ότεο αν ωελίηγένοιτο τοίσικάμνουσι.

 

Ταύτηνμοι τηνεαγγελίηνειτελέαοιέοντι είη εαύρασθαιβίου καιτέχνης καιΘεόν κτήσασθαιαρηγόνα,αραβαίνοντιδε τανάντια τουτέων.