Η οιότητατωντηλεοτικώνειδήσεων καιενημερωτικώνεκομών

 

Γιατην οιότητατωντηλεοτικώνειδήσεων καιενημερωτικώνεκομώνέγραψαν:

 

 

ΟΘάνοςOικονομόουλος

στηνΚαθημερινή,στη στήληΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣμε τίτλο Ηνόσος των...τρελώντηλεστάρ!, στις 14.10.08:                                    

Tαελληνικά ΜΜΕ,ιδίως ταηλεκτρονικά,άντα κατακτούντο αγκόσμιορεκόρ στηντρομολαγνείακαι την κινδυνολογία.Με έναν... εσμόειδικών (καιόχι άντα κατανάγκην –συχνά οι ίδιοικαι οι ίδιοιτηλεμαϊντανοί,αλλάζονταςαμφίεση υοδύονταιτους ειδήμονεςεί αντόςειστητού, εξηγώνταςστοτηλεαφιονισμένοκοινό τουςεαειλούμενουςκινδύνους και...τους τρόουςροστασίας!) νααρελαύνουν αόδελτίαειδήσεων καιενημερωτικέςεκομές, αόǹαραθύρου ειςǹαράθυρον καινα εφιστούντην ροσοχή, νααναλύουν(αναρμοδίως!) μεύφος χιλίωνιθήκων, νατολμούν οιμαγαόντηδεςνα συνεντευξιάζονταιμε ραγματικάειδικούςειστήμονες,τους οοίουςυοτίθεταικάλεσαν για ναουν τη γνώμητους, την... οοία,όμως, οτέ δενρολαβαίνουννα ουν, αφούδιακότονταιαγενώς. Ιδίωςόταν οι ααντήσειςτους δενβοηθούν τηντρομολαγνεία,το ανέβασματης ανησυχίας,την τηλεθέαση...

 

ΟΠάσχοςΜανδραβέλης 

στηνΚαθημερινή,στη στήληΑΠΟΓΡΑΦΕΣ μετίτλο Δελτίαυοκρισίας,στις 26.6.07:                                  

Aνυήρχε στηνΕλλάδα έναςαντίστοιχος μετα Οσκαρ θεσμός,σίγουρα ταβραβεία ρώτουκαι δεύτερουρόλου θααονεμότανστις ομιλούσεςκεφαλές τωναραθύρων.Αυτές ου κάθελίγο καιλιγάκι κλαίνεκαι οδύρονταιγια την αγορά, ηοοία εκτίναξεστα ύψη την τιμήτης ντομάτας,αλλά οι ίδιοιδικαιολογούντη χυδαιότηταου εκέμουν μεόρους αγοράς:τι να κάνουμε; Οανταγωνισμόςείναι τόσομεγάλος ου δενμας ειτρέει ναείμαστεσοβαροί σταενημερωτικάρογράμματατηςτηλεόρασης .

Μιαάλλη τυχή τηςυοκρισίας ουεκέμεται κάθεβράδυ αφοράτις θέσεις τωνκομμάτων. Οιομιλούσεςκεφαλές ψέγουνδιαρκώς τουςολιτικούς γιατην αουσίαθέσεων, ενώ οιαρχισυντάκτεςτων ειλέγουναό τις ομιλίεςτων ολιτικών αρχηγώννα μεταδώσουνμόνο τιςκορόνες ουεκτοξεύουν.Και αφούαρουσιάσουνμόνο τιςκραυγές καιτις αιχμές, οιομιλούσεςκεφαλέςαοφαίνονται:το είεδο ολιτικήςαντιαράθεσηςέχει έσει ολύχαμηλά.

Ηυοκρισίαφαίνεταιξεκάθαρα καιαό τη σύνθεση τωνάνελ ου ακόμηκαι οιλεγόμενοισοβαροίιδιωτικοίτηλεοτικοίσταθμοίφτιάχνουν. Οιφωνακλάδες τηςολιτικήςείναι οιαγαημένοι τωνμεγάλων καναλιών.Εκείνοι ου δενέχουν τίοτε ναουν, αλλά μορούνναψυχαγωγήσουντις μάζες,έχουν ιάσειστασίδι σταδελτία τωνοκτώ. Και μετάοι ομιλούσεςκεφαλές βγάζουντο βαρύγδουοσυμέρασμα:δυστυχώς στηνολιτικήσήμερακυριαρχούν οιεντυώσεις καικανείς δενασχολείται μετην ουσία.

Κάθεολιτικός, ουθέλει να έχειστην τηλεόρασημοίρα, ξέρειότι η ροβολήέχει ωςαντίτιμο τηγελοιοοίησήτου. Γνωρίζειότι αν δενγίνεικαραγκιόζηςγια χάρη της AGBδεν ειβιώνειστα καρνέ τωναραγωγών. Καιολλοίγίνονται νούμεραγια χάρημερικών λετώνροβολής.

Τοενθαρρυντικόείναι ότι οιερισσότεροιδεν το κάνουν:αό τουςτριακόσιουςτης Βουλήςμόνο 10-15 ανακυκλώνονταιστα αραθύρια.Το κακό, όμως,είναι ότι ηολιτική αοκτάόλο καιερισσότερο ταχαρακτηριστικάτης χυδαίαςτηλεόρασης ουέχουμε. Οιολιτικοίαρχηγοίγνωρίζουν ότιομιλίες χωρίςκραυγές δενέχουν θέση σταδελτία.Χαρακτηριστικόαράδειγμα ησυνέντευξηΤύου ου έδωσε ορωθυουργόςμετά το έραςτης συνόδουκορυφής για τομέλλον τηςΕυρωαϊκήςΣυνθήκης. Αυτότο κορυφαίοζήτημα έγινεέκτη είδησηστα κανάλιακαι ουδείςκατάλαβε τιδιημείφθη στιςΒρυξέλλες καιοια ήταν η θέσητης χώρας μας.Αν όμως ο κ.Καραμανλήςάφηνε μερικέςαιχμές κατάτου Γ. Παανδρέου,ή αν έλεγε κάτικατά του κ.Πολύδωρα, τότεη συνέντευξησίγουρα θαήταν ρώτο θέμα...

Ηυοκρισία τωνσόου των οκτώδεναντιμετωίζεταιμε διοικητικάμέτρα, ούτε μερόστιμα τουΕθνικού ΣυμβουλίουΡαδιοτηλεόρασης.Μια λύση μόνουάρχει: νακατανοήσουμεόλοι ότι η ζώνητων 8-9 μ.μ. δενανήκει στοενημερωτικόκομμάτι της TV,αλλά στοψυχαγωγικό.Και να αντιμετωίζεταιαναλόγως. Μεγέλωτα...

 

ΟΑντώνηςKαρκαγιάννης

στηνΚαθημερινή,στη στήλη ΚΑΘΕΜΕΡΑ με τίτλο Ηαυτορρύθμισητων δελτίων,στις 18.5.07:                            

Μεελάχιστεςτιμητικέςεξαιρέσεις, ταδελτία ειδήσεωντων άλλωνκαναλιών είναιένα ιδιότυοείδος, ου τοσυνθέτουν οικραυγές τηςεκφοράς, οιακκισμοί καιτα νάζια τηςτηλεερσόνας,αρσενικής ήθηλυκής, ηυερβολή και τοαροκάλυτοψέμα. Δεν είναιδελτίαειδήσεων.Είναιερισσότεροιδιότυεςαραστάσεις, οιοοίες ήδηέχουναναδείξειταλέντα καιήρωες, μεσυγκεκριμένουςρόλους. Τοκοινό τούςγνωρίζει, τουςαισθάνεταιοικείους καιμιλάει γιαυτούς με τομικρό τουςόνομα, όωςέκανε άλλοτεγια τουςταλαντούχουςηθοοιούς τουελληνικού κινηματογράφου.Αυτό το είδοςτης αράστασηςέτυχε γιατίδιαμόρφωσε τοκοινό του καιτώρα λέον, αράστασηκαι κοινόείναι ένασταθερόζευγάρι. Κάτι ανάλογοφαίνεται ότισυμβαίνει μετις λεγόμενεςενημερωτικέςεκομές.Κανέναν δενθέλουν ναενημερώσουν.

Σεαυτού τουείδους τιςαραστάσεις οισκηνοθετημένεςοξείεςαντιαραθέσεις,οι καυγάδες, οιβρισιές, οιχαρακτηρισμοί,οι έξυνες ήεξυνάκικεςατάκες, οικορώνες, ηοχλαγωγία καιροαντός ησυμμετοχή ολιτικώνμαζί μεεκροσώουςάλλωνεαγγελμάτωνκαι τάξεων, μεροτίμησηστουςηθοοιούς καιστους συνδικαλιστές,είναι μέροςαναόσαστο καιουσιώδες τηςόληςδραματουργίας.

 

ΟΣταύροςΛυγερός

στηνΚαθημερινή,στη στήληΣΧΟΛΙΟ μετίτλο Τοραβδάκι τηςΚίρκης, στις 18.5.07:                                              

Ταδελτίαειδήσεων εκείέχουνκαταντήσει έναέντοναθεατρικό τοκσόου, ουσυμληρώνεταιαό ένα δραματοοιημένοκοκτέιλ με τααράξενα και τασαραξικάρδιατης ημέρας.Μέτροαξιολόγησηςείναι το όσοκάθε θέμα θα ερεθίσειτην εριέργειακαι το θυμικότου τηλεθεατή.Γι αυτό και ταανακύτονταθέματαμετατρέονταισε φθηνό θέαμα,το οοίολειτουργεί σανναρκωτικό. Εθίζειτην κοινήγνώμη στηνκακογουστιάκαι στην αραολιτική.Στην ελεύθερητηλεοτικήαγορά μας, μάλιστα,οιειδήσεις-σκουίδιαȹροσφέρονταικαι σε σοβαροφανήκαι σεαροκάλυτησυσκευασία!

 

ΟΑλέξηςΠααχελάς

στηνΚαθημερινή, μετίτλο Η σκόνη,τα κανάλια καιη ντεμοντέκασέτα, στις 15.4.07:                                     

Δενυάρχει καμιάαμφιβολία ωςστιςτηλεοτικές μαςοθόνεςαρακολουθούμεαίστευτες, όσοκαι γραφικές,ακρότητες.Κάθε βράδυάνθρωοι ου δενγνωρίζουντίοτα γιαεξόχως τεχνικάθέματα, όωςείναι έναδομημένοομόλογο,αγορεύουν μετην αλαζονεία CEO ολυεθνικής.

 

ΟΘάνοςOικονομόουλος

στηνΚαθημερινή,στη στήληΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ,στις 28.2.07:                          

Και εειδή δενιστεύουμε(αντίθετα μετουςυευθύνους καιάνκορμαν καιανκοργούμεντων ιδιωτικώνκαναλιών) ως οτηλεθεατήςείναι χάνος και αντελώςαδιάφορος γιατο τισυμβαίνει γύρωτου καισίγουρα τοναφορά καιεηρεάζει τηνκαθημερινότητάτου,καταλήγουμεστο συμέρασμαως η αρακολούθησητων δελτίωνδεν αοβλέειστην ενημέρωσήτου αλλά στοχάζι και τονχαβαλέ του!Πλάκα κάνει μετα καμώματατων διαφόρωνǹαραθυράτων ουαρελαύνουν κάθεβράδυ αό τηνοθόνη τηςτηλεοράσεώςτου

Αλώς,ο κουρασμένοςολίτης αό τηδουλειά και τακαθημερινάροβλήματα, τοβράδυ μροστάστην τηλεόρασήτου χαλαρώνει,κάνει χάζι,διασκεδάζει –και αν υοτεθείως θέλει και ναενημερωθεί,αργότερα, μετάτις 8, γυρίζεικανάλι, ιάνεικρατικό  καιαρακολουθεί,όχι βεβαίωςτέλειο, αλλάσίγουρα ολύ ιοενημερωτικόκαι σφαιρικόδελτίοειδήσεων – δενείναι τυχαίοου η τηλεθέασητων δελτίωντης κρατικήςτηλεόρασης(αλλά και τορωινόενημερωτικότης) εξασφαλίζειόλο και ιοαξιορεήτηλεθέαση

Οτρόος με τονοοίομεταχειρίζονταιτο λήθος τωνκαλεσμένωντους στααράθυρα, αόαλάααράδεκτος,μέχρι ροσβλητικόςκαι υβριστικός– λες καικαλούν τους (ολιτικούς,ειδικούς,εαγγελματίεςδιαφόρων κλάδων...)αλώς ως...γλάστρες γιανα συμφωνούνμαζί τους ή γιανα τουςροσφέρουνειχειρήματαγια να εκρήγνυνταικαι ναεξαγριώνονταιαίζοντας τονδικό τους ρόλο,με συνήθειςεγωκεντρικούςκαι ααξιωτικούςρος το σύστημαμονολόγους! Αόκοντά, και τοάλλο σόου (ουτον τελευταίοκαιρό κερδίζεισυνεχώς ǹόντουςστο τηλεοτικόειδησεογραφικόκαρναβάλι...) τουκαβγά, συνήθωςροσχεδιασμένου,με τους άλλουςαναλυτές -σχολιαστέςτου καναλιού,με στόχο άντανα ανάψουν τααίματα και οχαβαλές και ναανέβουν τα...νούμερα!

 

ΟΣτάμος Zούλας

στηνΚαθημερινή,στη στήληΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣμε τίτλο Οιυεύθυνοι τηςτηλεοτικήςασυδοσίας,στις 30.10.05:

Mεσυναίνεση όλωντων ολιτικώνμας κομμάτωνδρομολογήθηκετο 1989 το ανώμαλοκαθεστώς ουισχύει στο τηλεοτικόμας τοίο. Tο ίδιοσυλλογικάοφείλουν να αντιμετωίσουντώρα όλοι οιολιτικοίφορείς της χώραςτο χάος και τονεκτραχηλισμόσημαντικότατουτμήματος τηςιδιωτικήςτηλεοράσεως,ου αειλεί με διάβρωσηκαι εκφυλισμότουςδημοκρατικούςμας θεσμούς. Hανάγκη κοινήςαρεμβάσεωςτων κομμάτωνδεν ροκύτειμόνον εξαιτίαςτης είσηςκοινής τους ευθύνηςγια τησημερινήκατάσταση,αλλά και διότι ολλοίαό τοντηλεοτικόχώρο άρχισανήδη να συγχέουν–σκόιμα καιυοκριτικά–τηναοχαλίνωσήτους με την ελευθερίατου Tύου, όως καιμε τηδημοσιογραφικήαοστολήερεύνης καιελέγχου τηςεξουσίας.

Tοβέβαιον είναιότι ο θεσμόςτου EθνικούΣυμβουλίουPαδιοτηλεόρασης,είτε εξαιτίαςανεαρκούςνομικήςκαλύψεως, είτεγια άλλουςλόγους, αέτυχεαταγωδώς ναασκήσει τονκρατικό έλεγχοκαι να ειβάλειτο Σύνταγμα. Eόμενο,λοιόν, ήταν ηασυδοσία τωνιδιωτικώνκαναλιών ναεεκταθεί καιστον τομέα τηςενημερώσεως, όουείσης οιροδιαγραφέςερί οιότητος,αντικειμενικότητοςκ.λ. ακυρώθηκαναό τον υέρτατοκανόνα. Δηλαδή,τη μάχη τηςτηλεθέασης, ουειβάλλει τονεντυωσιασμό,τον ευτελισμόκαι την ροβολήμιας εικονικήςραγματικότητος.

Γιαυτό, όωςροαναφέραμε, ηααιτούμενηαρέμβαση αοτελείυόθεση όλωντων ολιτικώνμας δυνάμεων. Yότην έννοιααυτή, το χειρότεροτο οοίο θαμορούσε νασυμβεί είναινα εικρατήσουνκαι στο ζήτημααυτόμικροκομματικοίυολογισμοίκαιβραχυρόθεσμεςσκοιμότητες.