Έναςγιατρόςροτείνει, οιυεύθυνοι τιλένε;

 

(Αόειστολή του ΝίκουΝικολόουλου, γαστρεντερολόγου,αμ. ε. ΚαθηγητήΠανειστημίουΑθηνών, ουδημοσιεύτηκε στηνΚαθημερινήστις 31.12.08)

 

 

Πολλοίυοστηρίζουνότι το ρόβληματης Υγείας είναικυρίως ρόβλημαχρημάτων. Ηθέση αυτήείναι, κατά τηγνώμη μου,ολότελαεσφαλμένη. Τοζήτημα είναι ηαλλαγή τηςίδιας τηςδομής και τηςφιλοσοφίας τουΕΣΥ, σε συνδυασμόμε την ορθήδιαχείριση τωνόρων. Αλλαγή φιλοσοφίαςίσοναξιολόγηση.Πρέει, μεταξύολλών άλλων, ναυολογίζεται ηοικονομικήανταμοιβή τουειστημονικούροσωικούανάλογα με τηναόδοση του καθενός(Pay for Performance, P4P).

 

Στη ΜεγάληΒρετανία ένανοσοκομείοκαλείται να ετύχειορισμένουςστόχους. Αυτοίεριγράφονταιλετομερώς καιαφορούν στηνοιότητα τηςερίθαλψης καινοσηλείας τωνασθενών. Εάνκαι εφόσονειτυγχάνουντους στόχουςαυτούς, τανοσοκομείαχρηματοδοτούνταιαφειδώς. Αν αοτύχουν,τότεερικότονταιδραστικά οιειχορηγήσεις.Τα νοσοκομείααίρνουνδηλαδή κατάκάοιον τρόοέναν βαθμό,κάοια αστέρια,ερίου όωςσυμβαίνει μετα ξενοδοχεία.Ετσι, οιασθενείςγνωρίζουν οιονοσοκομείοείναι τοκαλύτερο καισε οιον τομέα,και ύστερακάνουν τιςειλογές τους (...).

 

Το κόστος τωνφαρμάκων σταδημόσιανοσοκομεία τηςατρίδας μας είναιτεράστιο καιολοένααυξανόμενο.Μόνο το κόστοςτων φαρμάκωναυτώνειβαρύνειδυσβάσταχτα ταδημόσιαοικονομικά τηςχώρας. Τορόβλημα είναιμεγάλο καιέχει σχέση καιμε την ερίφημηԹατέντα των φαρμάκων.

 

Είναι γνωστόότι η Թατέντα ουισχύει για όλατα νέα φάρμακακατοχυρώνειτηναοκλειστικότητατης εμορικήςτους χρήσης,μόνο όμως για 7-10χρόνια. Μετάτην άροδο τουχρόνου αυτού, οκαθένας μορείναχρησιμοοιήσειτα generics, δηλαδή ταίδια αολύτωςφάρμακα,εξίσουαοτελεσματικάκαι εγγυημένα,αλλάτουλάχιστονκατά 50%φτηνότερα. Ταφτηνότερα φάρμακααυτάαράγονταιείσημα,αολύτωςνόμιμα καιδιατίθενταιελεύθερα στηναγορά. Είναιολλά τααραδείγματα genericsολλών ακριβώνφαρμάκων, όωςτου Losec, του Plavix καιολλών άλλων.

 

Το ερώτημαλοιόν είναι τοεξής: Γιατί δενκαθιερώνεταιμε μια αλήυουργικήαόφαση ηαοκλειστικήχρήση generics για ταφάρμακα ουέχει λήξει ηατέντα τους σεόλα τα δημόσιανοσοκομεία καισε όλα ταβιβλιάρια τουΔημοσίου; 

Ανσυμβεί αυτό θαροκύψει για τοελληνικόΔημόσιο όφελοςεκατοντάδωνεκατομμυρίωνευρώ.Ταυτόχροναόμως θαμειωθούνδραματικά καιτα κέρδη τωνφαρμακευτικώνεταιρειών. Τομόνο ουααιτείταιείναι ηολιτικήβούληση.