Βατοέδι: Ένα δείγμα της ειολαιότητας των κομμάτων

 

(του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου)

 

        

        

         Ένα δείγμα του ειόλαιου τρόου με τον οοίο τα κόμματα αντιμετώισαν την υόθεση Βατοεδίου αοτελεί η κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στο καταδικαστικό διατακτικό του κόμματος του ΛΑΟΣ στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ροανακριτικής ειτροής και το αθωωτικό σκετικό του εκροσώου του στις Εξεταστικές Ειτροές της Βουλής.

 

         Α. Το αθωωτικό σκετικό του εκροσώου του ΛΑΟΣ, βουλευτή κ. Αθαν. Πλεύρη, στα Πορίσματα των εξεταστικών ειτροών της Βουλής 2008 και 2010 θα μορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

  

         - ΕΠΕΙΔΗ μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί οριστική και αμετάκλητη Δικαστική αόφαση για το αν η κυριότητα της λίμνης Βιστωνίδας και των αρόχθιων εκτάσεών της ανήκει στο Δημόσιο ή στη Μονή Βατοεδίου,

        

         - ΕΠΕΙΔΗ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές οι αξίες των ανταλλαγέντων ακινήτων, ώστε να διαιστωθεί αν υήρξε ή όχι ζημία του Δημοσίου αό τις ανταλλαγές αυτές,

 

       - ΕΠΕΙΔΗ μέχρι σήμερα δεν έχει διαιστωθεί ύαρξη μαύρου ολιτικού χρήματος,

 

       - ΕΠΕΙΔΗ τυχόν οινικά αδικήματα υουργών σχετικά με την υόθεση Βατοεδίου (φαίνεται να) έχουν αραγραφεί.  

 

         Β. Το καταδικαστικό διατακτικό του ΛΑΟΣ στην Ολομέλεια της Βουλής η οοία στις 29.6.10 αοφάσισε τη σύσταση ροανακριτικής ειτροής θα μορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

 

         ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, αοφασίζουμε να συσταθεί ροανακριτική ειτροή ου θα εξετάσει ενδεχόμενες οινικές ευθύνες των ρώην υουργών και υφυουργών
κ.κ.για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας και των αρόχθιων εκτάσεών της, κυριότητας του Δημοσίου και συνολικής αξίας ????? ευρώ, με ακίνητα του Δημοσίου συνολικής αξίας ????? ευρώ, δηλαδή με ζημία του Δημοσίου ????? ευρώ, με ρόθεση να βλάψουν το Ελληνικό Δημόσιο και να ωφελήσουν τη Μονή Βατοεδίου.

 

         Γ. Για τους αναγνώστες ου, ευλόγως, δεν μορούν να ιστέψουν ως αυτό το καταδικαστικό διατακτικό (το δια ταύτα) ροέκυψε αό το ιο άνω αθωωτικό σκετικό (τα εειδή), αραθέτουμε τι γράφει ο εκρόσωος του ΛΑΟΣ στις εξεταστικές ειτροές της Βουλής 2008 και 2010 κ. Αθανάσιος Πλεύρης στα Πορίσματα των Εξεταστικών Ειτροών (Ε.Ε.).

        

1. Για την κυριότητα της λίμνης και των αρόχθιων εκτάσεών της.

 

         α. αρμόδια να κρίνουν την κυριότητα της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας είναι μόνο τα ελληνικά δικαστήρια και όχι η Εξεταστική Ειτροή. Η αόφαση του Πρωτοδικείου Ροδόης είναι οριστική και όχι αμετάκλητη. Σε μια ευνομούμενη ολιτεία η κυριότητα κρίνεται στα δικαστήρια και τα συμβόλαια δεν ακυρώνονται ούτε με νόμους, όως ρότεινε το ΠΑΣΟΚ ούτε με ανακλητικές ΥΑ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δια της δικαστικής οδού (σελ. 381 Πορίσματος Ε.Ε. 2008).

 

         β. αοτελεί αλοϊκή και εικίνδυνη τάση ου εκδηλώθηκε εντόνως και στα ΜΜΕ και στους χώρους του Κοινοβουλίου η ροσάθεια ααξίωσης των Χρυσοβούλων. Πρόκειται για εθνικώς και νομικώς ανόητη ροσέγγιση καθώς η τυχόν αμφισβήτηση αό την λευρά της Ελλάδος θα θέσει εν αμφιβόλω την ύαρξη και εριουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουόλεως και του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Δημοσιογράφοι δύνανται να εκφράζουν τέτοιες ανεύθυνες ροσεγγίσεις, όχι όμως υεύθυνα ολιτικά κόμματα (σελ. 383 Πορίσματος Ε.Ε. 2008 και 425 Πορίσματος 2010).

 

         γ. Άοψή μας είναι ότι η κυριότητα της λίμνης ανήκει στο δημόσιο αλλά εν τέλει κάτι τέτοιο θα κριθεί αό τα δικαστήρια και υάρχουν εκατέρωθεν ειχειρήματα. Εί λέον δεν ρέει να ξεχνάμε ότι υάρχουν τέσσερεις ΥΑ (μία του Δρυ, δύο του Φωτιάδη και μία του Δούκα) ου με νομικά ειχειρήματα δικαιώνουν την ΙΜΜΒ. Μορεί να έχουν ανακληθεί αλλά οωσδήοτε η ΙΜΜΒ θα τις εικαλεστεί ως εξώδικες ομολογίες. Όταν μάλιστα η ανάκληση γίνεται μετά αό εννέα, έξι, έντε και τέσσερα έτη αντίστοιχα δημιουργούν μεγάλο ρόβλημα στην υεράσιση του δημοσίου, αναφορικά με τη χρηστή διοίκηση, ιδίως σε ιθανή ροσφυγή στο ΕΔΔΑ. Πώς θα είσει το ΕΔΔΑ η ελληνική λευρά όταν έχει τέσσερεις εξώδικες ομολογίες και ανάκληση μετά αό ολλά έτη; (σελ. 419-420 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

δ. Λόγω ακριβώς των δύσκολων νομικών θεμάτων αναφορικώς με την κυριότητα θα έρεε να είχε λήξει συμβιβαστικά το θέμα των ανταλλαγών, αφού υήρχε η δυνατότητα αυτή (σελ. 426 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

2. Για την τυχόν ζημία του Δημοσίου.

 

α. Μέχρι σήμερα το δημόσιο δεν έχει ροβεί σε εανεκτίμηση ή μάλλον ορθή εκτίμηση της λίμνης και των ανταλλαγέντων ακινήτων. Το ΠΑΣΟΚ αυθαίρετα θεωρεί ότι η ζημιά αό τις ανταλλαγές φθάνει το 1.000.000.000 ευρώ και δεν έχει ροβεί σε καμία ραγματογνωμοσύνη για να ξέρουμε τις αξίες των ανταλλαγέντων για να ροσδιορίσουμε την όοια ζημιά. (σελ. 422 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

β. Έντονο νομικό θέμα θα αντιμετωίσουμε αναφορικώς με το εάν στοιχειοθετείται ζημία του δημοσίου. Η Μονή είναι ΝΠΔΔ και θα εικαλεστεί ότι δεν υάρχει ζημία καθώς το δημόσιο έστω και λανθασμένα δε μεταβίβασε σε ιδιώτη αλλά στο δημόσιο (για την ακρίβεια το στενό δημόσιο στο ευρύ). Πχ στο αρελθόν το δημόσιο μεταβίβαζε εκτάσεις στους ΟΤΑ (χ στρατόεδα) και ουδέοτε τέθηκε θέμα ζημίας του δημοσίου. Ο νομικός αυτός ισχυρισμός είναι σοβαρός και ρέει να τύχει κατάλληλης νομικής αντιμετώισης, διαφορετικά κινδυνεύει η όλη στοιχειοθέτηση της υοθέσεως (σελ. 426 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

3. Για την ύαρξη ή μη μαύρου ολιτικού χρήματος.

 

α. Ενώ λοιόν αρατηρείται ενδιαφέρον στις κινήσεις των λογαριασμών για τυχόν ύαρξη μαύρου χρήματος δεν υάρχει σύνδεση με ύαρξη μαύρου ολιτικού χρήματος (σελ. 417 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

β. Η μέχρι στιγμής εικόνα των λογαριασμών, έστω και μη εαρκής, δεν μας έχει οδηγήσει σε μαύρο ολιτικό χρήμα () Η αουσία αό τη μέχρι τώρα έρευνα μαύρου ολιτικού χρήματος σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υόθεση Siemens () είναι κρίσιμο σημείο για την ορεία της υοθέσεως  (σελ. 426 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

4. Για το αν τυχόν οινικά αδικήματα ολιτικών ροσώων μορούν ή όχι να ερευνηθούν δικαστικά.

 

Το αυστηρό λαίσιο του Συντάγματος () δημιουργούν εντόνους ροβληματισμούς ότι τα ανωτέρω αδικήματα δε μορούν να τύχουν δικαστικής διερεύνησης Τα αυστηρά λαίσια [του Συντάγματος] δε μας αφήνουν ιδιαίτερα εριθώρια ελίδας, ότι υάρχει δυνατότητα οινικής διερεύνησης για το σύνολο των ράξεων (σελ. 424 Πορίσματος Ε.Ε. 2010).

 

Δ. Δύο ερωτήματα για τον κ. Α. Πλεύρη, νομικό και βουλευτή.

 

1. Τι εννοείτε γράφοντας: Αοτελεί αλοϊκή και εικίνδυνη τάση ου εκδηλώθηκε εντόνως και στα ΜΜΕ και στους χώρους του Κοινοβουλίου η ροσάθεια ααξίωσης των Χρυσοβούλων. Πρόκειται για εθνικώς και νομικώς ανόητη ροσέγγιση;

 

Θεωρείτε, ναι ή όχι, ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας τα Χρυσόβουλα, στα οοία στηρίζει τις ααιτήσεις της η Μονή Βατοεδίου;

 

2. Τι εννοείτε γράφοντας: Το αυστηρό λαίσιο του Συντάγματος () δημιουργούν εντόνους ροβληματισμούς ότι τα ανωτέρω αδικήματα δε μορούν να τύχουν δικαστικής διερεύνησης;

 

- Θεωρείτε, ναι ή όχι, ότι τυχόν οινικές ευθύνες υουργών για την υόθεση Βατοεδίου έχουν αραγραφεί;

- Πώς χαρακτηρίζετε μια αόφαση ου στέλνει στη Δικαιοσύνη ως κατηγορούμενους ολίτες-υουργούς, χωρίς να δίνει σ αυτούς τη δυνατότητα να αοδείξουν την αθωώτητά τους και στη Δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει αν είναι ένοχοι;