Για τησφαγή στη Γάζα

 

(Ειστολήτου Pαφαήλ Mεν.Mαϊόουλου, ουστάλθηκε στηνKαθημερινήστις 4.1.09)

                                   

 

Με τηστάση τηςμροστά στηνανελέητη σφαγήενός ανυεράσιστουλαού, τωνΠαλαιστινίωντης Γάζας, ηολιτική,θρησκευτικήκαι οικονομικήηγεσία τουҹολιτισμένουκόσμου δείχνειτην ηθικήκατάτωση καιυοκρισία της.

 

Όλοιαυτοί ουμιλούν γιαειρήνη τηστιγμή ου εξαολύουνκαταστρετικούςολέμους, γιαδικαιοσύνη ενώυηρετούνροκλητικά τηναδικία, γιαҹόλεμο κατά τουτρόμου όταν οιίδιοι ασκούνστυγνήτρομοκρατίακάνουνείκαιρη τημελαγχολικήδιαίστωση τουαρχαίουΨαλμωδού:Πάντες εξέκλιναν,άμαηχριώθησανουκ έστι οιώνχρηστότητα ουκέστιν έως ενός!

 

Σετι μέλλονμορούν ναελίζουν τααιδιά όλου τουκόσμου μετέτοιους,στερούμενους χρηστότητας,ηγέτες;