Ηαειλή για τηνηθική,κοινωνική καιοικονομική ζωήτου τόου α τηγενικευμένηδιαφθορά ολύσοβαρότερη αόσο μερικοίθέλουν ναεμφανίσουν

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΜεν. Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 4.3.2000)

 

 

Σεσυνέντευξη τουσε τηλεοτικόσταθμό στις 22Φεβρουαρίου,ο τέως υουργόςκ. Στέφανος Μάvoςανέφερε ότι τοτίμημα μιαςμεγάληςρομήθειας τουΔημοσίου, ουρόσφατα οριστικοοιήθηκε,θα εί­ναιεξαιρετικάμεγαλύτερο ααυτό ουείχε αρχικάα­νακοινωθεί (κατονομάζονταςτη συγκεκριμένηρο­μήθεια μετα αντίστοιχαο­σά, ύψουςεκατοντάδων δι­σεκατομμυρίωνδραχμών).

 

Μουέκανε εντύωσηότι ο καλόςδημοσιογράφοςου έαιρνε τησυνέντευξη δενθεώρησε τηναναφορά αυτήτου τέωςυουργού άξιαοοιουδήοτεσχολίου ήερωτήματος.

 

Καιόμως, ο κ.Στέφανος Mάνος,του οοίου ηδημό­σιαεικόνα –ανεξάρτητα αό τιςολιτικέςτου Θέσεις,με τιςοοίεςμορεί κανείςνασυμφωνεί ή όχι– είναι αυτή ενόςικανού,έντιμου καιαντιλαϊκιστήȹολιτικού, έχειολλές φορέςαναφερθείσε ανείτρετεςυερβάσεςέργων καιρομηθειών τουδη­μόσιουτομέα και στασχετι­ζόμεναμ αυτέςφαινόμεναδιαφθοράς.

 

Ταροβλήματα τηςδιαβλητήςδιαχείρισηςτου δημόσιουχρήματος καιτης σχετιζόμενηςμ' αυτήν δια­φθοράςδεν ρέει, βεβαί­α,ναμετατρέονταισε ευκαιρίεςσκανδαλοθηρίας,ού­τεόμως ναυοτιμώνται ή, α­κόμαχειρότερο, νααοσιωώνται.

 

Αντίθετα,ρέει να αντι­μετωίζονταιμε σοβαρό, ει­λικρινήκαι θαρραλέοδη­μόσιοδιάλογο και μετολμη­ρά καιαοτελεσματικάμέ­τρα.

 

Γιατί,η αειλή για τηνη­θική,κοινωνική καιοικονο­μικήζωή του τόου α'τη γενικευμένηκαι διαλεκόμενη,οριζοντίως καικαθέ­τως,διαφθορά είναιολύσοβαρότερη αόσο μερικοί θέλουννα αραδεχτούνή ροσαθούν ναεμφανί­σουν.