Θανάσιμοςκίνδυνος γιατη χώρα μας ηδιαφθορά

 

(Αόειστολή του κ.  ΡαφαήλΜεν. Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 27.11.98).

 

 

Ηχώρα μαςαντιμετωίζειθανάσιμοκίνδυνο αό τη ραγδαίωςεξαλούμενηδιαφθορά, ουέχει αρχίσεινα διαβρώνειόλες τιςεξουσίες καιτιςδραστηριότητεςτου δημόσιουβίου.

 

Αςμην λανάμε καιλανιόμαστε, μετη σημερινήδυναμική τηςδιαφθοράς,ούτε οικονομικήανάτυξη σεόφελος τουλαού μορεί ναυάρξει, ούτεδίκαιηκατανομή τουλούτου, ούτεαονομή δικαιοσύνης,ούτε αιδείακαι υγεία, ούτεκανένα άλλο αότα αγαθά για ταοοία μοχθεί ο λαός.

Τοχειρότερο, ηδιαφθοράοδηγεί τη Χώρασε αρακμή, με τηνεικράτηση ωςστάσης ζωήςτης μς κάθεμέσο ειδίωξηςτου ατομικούευδαιμονισμούκαι την εξαφάνισητων ηθικώναξιών και τωνευγενικώνιδανικών(σημείο τωνκαιρών ότι οιλέξεις αυτέςέχουνεξαφανιστείαό το λεξιλόγιοτηςκαθημερινήςζωής).

 

Τομέγιστο μέροςτης ευθύνηςγια τηνεξάλωση της διαφθοράςφέρει η ηγεσίατου τόου,ολιτική, εκκλησιαστική,νευματική,οικονομική...

Όσοιαό την ηγεσίααυτή δεν έχουνμει στον κύκλοτης διαφθοράς,ως διαφθορείςήδιεφθαρμένοι,έχουνυοταχθεί στηνҹαντοδυναμίατης, έχουνσυμβιβαστεί,την ανέχονται,διστάζουν...

 

Ηεξάλωση τηςδιαφθοράςρέει ναχτυηθείαοτελεσματικά,ριν φτάσουμεσε σημείο μηειστροφής.

Τοχτύημά τηςόμως ααιτεί ηγεσίεςικανές καιαοφασισμένες γιασύγκρουση καιόχι ανεαρκείςκαι φαύλες ήευάλωτες, αομόνωσητωνδιευθαρμένων και όχιανοχή καισυμόρευσημαζί τους αόκομματικές καισυντεχνιακέςσκοιμότητες, σχεδιασμένηκαι είμονηράξηκαι όχιευκαιριακάλόγια, ααιτείτην κήρυξηιερού ολέμουαό ένα εθνικόμέτωο κατά της διαφθοράς.