Η τηλεοτική(υερ)εξουσία

 

Γιατην τηλεοτικήεξουσία στηχώρα μας, είαν ήέγραψαν:

 

 

ΟΣάκης Πεονής

σεομιλία-αρέμβασήτου στηνεκδήλωση ουδιοργάνωσε οΔήμος Πάτραςγια να τοντιμήσει, στις 16.4.08:

Έχουμεέτσι τονεξουσιαστικόρόλο τωνμεσολαβητών,δηλαδή τωνιδιοκτητών τωνμέσων και τωνεαγγελματιώντηςεικοινωνίαςου ταστελεχώνουν.Αυτοίειλέγουν τουςδιαλεγόμενους,αοφασίζουνδηλαδή οιοςλόγος θαεράσει σταδιάσαρταακροατήρια,αυτοί καθορίζουντα θέματα – οιαθα κρατήσουνστην εικαιρότητα,αλλά και οια θαεράσουν στηναοσιώηση- αυτοίτέλοςξεχωρίζουντουςρονομιακούςαό τους εριθωριακούςκαλεσμένουςτους.

Αυτοίασκούν ακόματη σιωηράανεκτήλογοκρισία μετις αυθαίρετεςερικοές, με τηναοσασματική,έτσι καιμετέωρη μετάδοσημαγνητοσκοημένουλόγου.

Παρακολουθούμεβέβαια καικάοιουςσοβαρούς διαλόγους,κυριαρχούνόμως οιδιαληκτισμοί,όου υερισχύειτο θέαμα,αντεγκλήσειςμε τηνενθαρρυντικήανοχή τωντηλεαρουσιαστών,συμμετοχήολιτικών ωςμέρος τουτηλεοτικούθεάματος.Δύσκολα μορείναυοστηριχθείότι αυτές οιειλογές και οιεμφανίσειςυηρετούν τηναξιοκρατία ή ότιενισχύουν τηνεμιστοσύνηκαι τηνεκτίμηση ροςτην ολιτικήκαι τουςλειτουργούςτους.

Μαντεύωόμως μιαεύλογηαρατήρηση,συνήθη στους λάτρειςτου καλούμενουρεαλισμού. Δενφτάνουν οιδιαιστώσεις ανδεν υάρχουνκαι οιαντίστοιχεςροτάσεις.

Γιατο θέμα όμωςδεν χρειάζεταιναναζητήσουμε καινοτόμεςλύσεις. Ηρόταση ου ίσωςζητάμε βρίσκεταιστο άρθρο 15 τουΣυντάγματος.Ειτάσσει,ανάμεσα σεάλλα καισημαντικά, τηνμε ίσους όρουςμετάδοση τωνροϊόντων τουλόγου και τηνεξασφάλιση τηςοιοτικήςστάθμης τωνρογραμμάτων

 

ΟΑλέξηςΠααχελάς

στηνΚαθημερινή,στη στήληΣΧΟΛΙΟ μετίτλο Τηλεοτικόςρατσισμός,στις  13.12.06:

Οι100-200 άνθρωοι ουελέγχουμε τηνιδιωτικήτηλεόραση έχουμεειβάλει ένανιδιότυορατσισμό,αοκλείονταςοιονδήοτε έχουμετην υοψία ότιδεν θα ουλήσει.Δεν ειραματιζόμαστε,δενδοκιμάζουμε,εριοριζόμαστεστους μαϊντανούςμεσυγκεκριμένουςρόλους: τονκονφερασιέ υφυουργό,τον ανιματέρβουλευτή τηςΒ΄ Αθηνών, ολιτικούςου σεευρωαϊκέςχώρες θαεμφανίζονταν μετάτις 12 σεχιουμοριστικέςεκομές. Αυτούςξέρουμε,αυτούςβλέουμε σταίδια και ταίδια μέρη. Όσοιο γραφικοίείναι, όσο ιοχαβαλέ κάνουν,τόσο το καλύτερο.Ελίδα μας ωςεσείς τηνεόμενη μέρα θασυζητάτε τιτου είε ομεγάλος.Βεβαιότης μαςως αν βγάζαμετον ειδικό, τονκαθηγητή, τονσοβαρόολιτικό θαβυθιζόμασταναό λευράςτηλεθέασης.

Οτηλεοτικόςμας ρατσισμόςαοκλείει αόολλά και ικανά στελέχηόλων τωνκομμάτων αό τογυαλί καιανααράγει ένααυτοτροφοδοτούμενοκλειστόσύστημα. Ας μηναναρωτιόμαστεγιατί αυτή ητηλεόραση δενμορεί να κάνεισοβαρήκουβέντα γιακανένα μείζονθέμα τηςελληνικήςκοινωνίας.

 

ΟΝίκος Νικολάου

στηνΚαθημερινή,στη στήληΑΝΑΛΥΣΗ μετίτλο Ο δρόμοςτου ΠΑΣΟΚ, στις26.10.06:

Ησύγκρουση τουκ. Γ. Α. Παανδρέουμε τον κ. Ευ.Βενιζέλοκυοφορείτο αόκαιρό, όχι μόνογιατί οληθωρικόςΕυάγγελος δενέκρυβε οτέ τιςηγετικές τουφιλοδοξίες,αλλά κυρίωςγιατί ο κ. Γ. Α.Παανδρέουείχε τιςληροφορίεςτου και γνώριζεολύ καλά ότιίσω αό τονβουλευτήΘεσσαλονίκης συστοιχίζονταντα γνωστάειχειρηματικάκαι εκδοτικάσυμφέροντα, ουεδώ και χρόνιααξιώνουν να καθοδηγούντο ΠΑΣΟΚ. Αυτάτα συμφέρονταου το 1996 ροώθησανστην ηγεσίατου ΠΑΣΟΚ τον κ.Κ. Σημίτη, αυτά ταίδια ακριβώςου τοναντικατέστησαντον Ιανουάριοτου 2004 με τον κ. Γ. Α.Π., διότιέκριναν ότι οεί οκταετίαρωθυουργός θαέχανε τιςεκλογές, τώραφαίνεται ότιέχουν αοσύρειτηνεμιστοσύνητους αό τονσημερινόρόεδρο τουΠΑΣΟΚ, γιατίδεν δέχθηκε ναγίνειυοχείριό τουςκαι τονυονομεύουνσυστηματικάμέσα αό τακανάλια και ταααγαλάκια τουςως ανίκανο.

Υότην έννοιααυτή κάθε βήματου ροέδρουτου ΠΑΣΟΚ στονδρόμο τηςσύγκρουσης μετα συμφέροντατης διαλοκήςείναιειβεβλημένογια το συμφέροντης χώρας, γιατη λαϊκήειρροή τουκόμματός τουκαι, τελικά, γιατηνισχυροοίησηκαι της δικήςτου ηγεσίας.

ΕίΣημίτη είχεκαταστεί δόγμαότι ο ηγέτηςαναδεικνύεταιστο κόμμα καικερδίζει τηνψήφο του λαούεφόσον έχειμαζί του τα ΜΜΕ.Αυτό το αντιδημοκρατικόδόγμα ουαναδεικνύεισαν κυρίαρχημια εξωθεσμικήεξουσία ρέεινα συντριβεί.

 

ΟΑντώνηςKαρκαγιάννης

στηνΚαθημερινή,στη στήλη ΚΑΘΕΜΕΡΑ με τίτλοΤηλεοτικήαραεξουσία,στις 1.11.05:

Aςμην κάνουμε τολάθος: Hτηλεοτικήζούγκλα (δεν αναφέρομαιμόνο στηνομώνυμη εκομή)είναι αό καιρό εδραιωμένηκαι ισχυρήολιτικήραγματικότητα,και όχι μόνοολιτική.Eλέγχεταιλήρως καιαδιαμφισβήτητααό ιδιωτικάσυμφέροντα,ειδιώξεις καιφιλοδοξίες,συχνότατα σταόρια τουυοκόσμου. Oτηλεστάρ και ητηλεστάρ είναιτο ρότυο τηςδημοσιογραφίας,η συμμετοχή σεοοιαδήοτετηλεοτικήεκομή, ακόμηκαι ωςμαρτυρία τουδρόμουθεωρείταικαταξίωση καιέρασμα αό τηνανωνυμία στηνεωνυμία, αοτελεσματικήσυμμετοχή στακοινά. Hαοκάλυψη τουαόκρυφου στονδημόσιο ή στονιδιωτικό βίο,με όλα τα μέσα,θεμιτά καιαθέμιτα, ήρε τηθέση τουθαρραλέουαγώνα για τηναλήθεια και τοδίκαιο και οτηλεστάρ ουμάλιστα είναιο ήρωας τηςεοχής μας, ουολλοί θέλουννα τουμοιάσουν όχιμόνο στονηρωισμό τουαλλά και σε ολύυλικάωφελήματα. Mεδυο λόγια, η τηλεοτικήζούγκλα είναιεξουσίακοινωνικάνομιμοοημένηή, ακόμαχειρότερο,ανεξέλεγκτηαραεξουσία,χωρίς όρια καιχωρίς κανόνες.

Aςμην κάνουμεόμως το λάθοςνα ιστέψουμεότι αυτή ηνοσηρήολιτική ραγματικότητατηςτηλεοτικήςζούγκλας είναιδυνατόν ναθεραευθεί μεμέσαδιοικητικάαστυνομικά ήδικαστικά. Hαρατήρηση, ουκαθημερινάδιατυώνεταιαό όλες τιςλευρές, ότι τακανάλιααραβιάζουν τοΣύνταγμα, τουςνόμους και ταΔικαιώματα τουAνθρώου, είναισχεδόναυταόδεικτες,αλλά είναι καιολύ αργά για νααοτελέσει τηναφετηρίαρυθμίσεων ή τηναιτίακατασταλτικώνκυρώσεων.

Hμάχη με τηντηλεοτικήζούγκλα είναιιδεολογική καιολιτική.Πολλοίσυμολίτες μαςθεωρούν ντροήνα εμφανισθούνστα τηλεοτικάορτοαράθυρακαι δενεμφανίζονταιοτέ,ροτιμώνταςτην αξιορέειατης σιωής καιτης αφάνειαςαό τονκαναλαρισμένοδήθεν διάλογο.Eίναι αορίαςάξιο ως δεναισθάνονταικαμιά συστολήοι ολιτικοίμας, αλλά καιολλοίκαθηγητέςανειστημίουκαι άλλοιειστήμονες.Oταν και αυτοίθα αρχίσουν ναντρέονται, ημάχη με τατηλεοτικάκανάλια θα έχεικερδηθεί.

 

ΟΑντώνηςΚαρακούσης

στηνΚαθημερινή,στη στήληΕΝΔΟΜΥΧΩΣ μετίτλο Mιντιάρχεςαυθαιρετούχοικαιδημοσιογραφικάψώνια, στις 29.2.04:

ΤαMME και τα ρόσωαου ταεκφράζουν,νιώθουνοδηγοί-αφέντες,ενσωματώνουνισχύ, ασκούνεξουσία ανεξέλεγκτη,κάνουν χρήσηδύναμης μηελεγχόμενης,μη υοκείμενηςστον όοιοθεσμικόέλεγχο. 

Ό,τιείδαμε τιςροηγούμενεςημέρες δενείναι τίοτεάλλο αρά έκφρασηαυτής τηςμετατόισηςισχύος αό τηνολιτική στα MMEκαι ευρύτεραστουςειχειρηματικούςομίλους.Aοδόθηκε αυτή ηισχύς χωρίςρόνοια στιςαρχές τηςδεκαετίας του 90,έλαβεδιαστάσεις στησυνέχεια, γιανα καταλήξεισήμερα σεκυρίαρχοαράγοντα, σεισχυρόμηχανισμόδιαμεσολάβησηςμε την ολιτική,σε μοχλόδιεκδίκησηςαό το κράτος, σερυθμιστή τηςδιανομήςκρατικών όρων.

Aυτήτη στιγμή γύρωαό τα MME έχειλεχθεί έναςερίτεχνοςιστός σχέσεωνκαιδιασυνδέσεωνου νοθεύει ταάντα. Tο μήνυμαείναι το μέσοου λέει και οΛαλιώτης καιέτσι η ολιτική σεύδειστο μέσο για ναεξασφαλίσει τομήνυμα ή ακριβέστερατη μετάδοσήτου. Aδιαφορείδε αν τα μέσα είναιαράνομα, ανέχουν σκοούς,αν είναιανεξέλεγκτα,αν δεν ληρούνόρους καιροϋοθέσειςτου Συντάγματος.Aρκεί ηεξασφάλισημετάδοσης τουμηνύματος,αδιαφορώνταςγια τους όρουςαιχμαλωσίας,για τιςσχέσειςεξάρτησης καιυοταγής, γιαόσα ροκλητικάκαικαταδυναστευτικάεκορεύονται ααυτά και τιςιδιοκτησίεςτους, ου είναιαμφίβολο ανδιακρίνονταιέστω και γιαείφασηδημοκρατικότητας.Mικροίδικτατορίσκοιοιερισσότεροι,αυθαιρετούχοιτουτηλεοτικούτοίου,ενεργούν κατάτο δοκούν, κινούνταικατά τασυμφέροντάτους καιχτίζουν συμμαχίεςολιτικές μεγνώμονα τιςδουλειές ουσχεδιάζουν μετο κράτος.

Eίναιτούτα δείγματατηςκατακτηθείσηςυερισχύος τωνμέσων, οέλεγχος τηςοοίαςκαθίσταται ιαδημοκρατικόκαθήκον.Oφείλει ηολιτικήηγεσία να αντιμετωίσειτο θέμα, ναθέσεις κανόνεςκαι όρουςλειτουργίας,να ειβάλει τιςαρχές τουΣυντάγματος.Όσο είναικαιρός, ριν ηγιγάντωσή τουςτο αοκλείσει,οφείλει ηολιτικήηγεσία νααοκαλύψει τορόβλημα και ναααιτήσει τηνεφαρμογή τωννόμων. Για ναέλθουν ταράγματα σε έναλογαριασμό, ναφθάσει οκαθένας στομόι του και ναάψουνορισμένοι νανιώθουνμόνιμοιρωθυουργοίκαι τατσιράκια τουςτο λιγότερουουργοί αρά τωρωθυουργώ,μικροί δυνάστεςμη υοκείμενοισε έλεγχο καικριτική.