Οιδυνάμεις τηςδιαφθοράςρέει, ρώτ α όλα,να ηττηθούνμέσα στακέντραεξουσίας, τακόμματα, τασυνδικάτα, ταμέσαενημέρωσης...

 

(Eιστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 17.11.99)

 

 

Ας μουειτραούνμερικές σύντομεςσκέψεις,σχετικά με όσαρόσφατασυνέβησαν ή ακούστηκανγια τηδιαφθορά στοντόο μας.

 

Η έκτασηκαι το βάθοςτης διαφθοράςγίνονται φανεράαό τα έργα της,τον τρόοανάθεσης καιδιαχείρισηςτων δημόσιωνέργων, τουέρμετροκόστος και τη χαμηλήοιότητά τους,τα βήματαχελώνας με ταοοία ροχωράει κάθεαόειραεκσυγχρονισμούστο δημόσιοτομέα, τα άλυταҹροβλήματα τηςκαθημερινότητας,την καθημερινήαρανομία ουμροστά της τοαντοδύναμοκράτοςομολογεί τηναδυναμία του,την ολυτελήδιαβίωση τωνεξαγορασμένωνμισθοσυντήρητωντης διαφθοράς...

 

Με τα έργατης αυτά, ησυνεχώςεξαλούμενηδιαφθοράακυρώνει κάθεροσάθεια γιαρόοδο τηςΧώρας καιδιακυβεύει τομέλλον της.

 

Ηαντίδραση τηςολιτικήςηγεσίαςμροστά στην ραγματικότητααυτή δεν μορείνα είναι ηροτροή... όσοιέχουν στοιχείανα άνε στονεισαγγελέα. Σεκαθεστώςανίσχυρης,γενικευμένηςκαιδιαλεκόμενηςδιαφθοράς, οεισαγγελέαςμετατρέεταισε ανίσχυρογραφέα!

Μόνο ηολιτικήεξουσία, με τηνομοθετική καιεκτελεστικήδύναμη ουδιαθέτειμορεί νασυγκρουστεί μετη γενικευμένηκαιδιαλεκόμενηδιαφθορά. Πολύερισσότερο ουοι δυνάμειςτης διαφθοράςρέει, ρώτ α όλα,να ηττηθούνμέσα στακέντραεξουσίας, σταίδια τα κόμματα,στα συνδικάτα,στα μέσαενημέρωσης,στη δημόσιαδιοίκηση...

 

Είναιικανοοιητικόου ο ολιτικόςκόσμος της Χώρας,έστω καικαθυστερημένα,άρχισε ναδείχνει ενδιαφέρονγια το μείζοναυτό ζήτημα. Αςμην εγκλωβιστεί,όμως, τοενδιαφέροναυτό στιςδιάφορες μικροκομματικέςσκοιμότητες. Ηδιαφθορά στηχώρα μας μορείνα ηττηθείμόνο αό έναεθνικό μέτωοαό όλες τιςτίμιεςδυνάμεις τωνολιτικώνσχηματισμών,τουνευματικού,εκκλησιαστικού,οικονομικούκόσμου, τουκόσμου της ενημέρωσης...

 

Θα ήσανάραγε αφελείςή ρομαντικοίαυτοί ου θα ρότειναντο εθνικό αυτόμέτωο ναξεκινήσει μετη δημιουργίαμιας διακομματικήςειτροής κατάτης διαφθοράς;