Οι υαίτιοι για τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Χώρας

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 22.2.2010)

 

 

Στο άρθρο του με τίτλο Ο διεθνής διασυρμός και η αυτομαστίγωση (Κ 21.2.10), ο συνεργάτης της Καθημερινής κ. Στάμος Ζούλας υήρξε:

- ακριβής στη, σύντομη αναγκαστικά, αεικόνιση της ορείας μας ρος τη σημερινή οικονομική κρίση κατά την ερίοδο των  τελευταίων τριάντα χρόνων (στο τέλος της οοίας το δημόσιο χρέος, αό το 28% του ΑΕΠ το 1981, έφτασε στο 125 %),

- αντικειμενικός, στην κρίση του ότι υαίτιοι για τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Χώρας είναι και τα δύο κόμματα ου μας κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια,

- δίκαιος, στην... ειμέτρηση της οινής (ανάλογα με τη διάρκεια διακυβέρνησης της Χώρας αό το κάθε κόμμα).

 

Στα όσα σωστά γράφει ο κ. Ζούλας, ας μου ειτραούν κάοιες αρατηρήσεις:

1) Στους υαίτιους για τη σημερινή κρίση ρέει να ροστεθούν και οι (διοικητικοί και δημοσιογραφικοί) άρχοντες του Τύου, έντυου και ηλεκτρονικού, ου, στην λειοψηφία τους, όχι μόνο δεν υοστήριξαν αλλά χλεύασαν, αντιτάχθηκαν ή ολέμησαν σκληρά όλες σχεδόν τις αόειρεςακόμα και τις ιο δειλές  για στοιχειώδη  βελτίωση των θεσμών  και αλλαγή της νοοτροίας μας και ου υέθαλψαν τον λαϊκισμό, το νεύμα της ήσσονος ροσάθειας, το ααραβίαστο των άσης φύσεως (κακώς)  κεκτημένων...

 

2) Τις εξαίρετες ειδόσεις του δημόσιου χρέους στο άλμα εις ύψος  τις οφείλουμε και στη διοργάνωση των Ολυμιακών Αγώνων, ου μας κόστισε 11,2 δισ. ευρώ, εισήμως, ή 20 δισ., σύμφωνα με ανείσημες κυβερνητικές ηγές (σε ιλιγγιώδη οσά φαραωνικού τύου, τα οοία ήδη έχουν σχέση με την εκτόξευση του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος της Χώρας είχε αναφερθεί και ο Μιχάλης Πααγιαννάκης σε συνέντευξή του στον Ανδρέα Πααδόουλο (Κυριακάτικη Αυγή, 5.9.04), όως μας θύμισε ο Ιός της Ελευθεροτυίας (20.2.10)).

 

3) Με την Εξεταστική Ειτροή όχι μόνο θα βγουν τα άλυτά μας στη φόρα, αλλά και η ίδια η Βουλή των Ελλήνων θα γίνει ερίγελος διεθνώς, με την, κατά τη γνωστή αράδοση, έκδοση έντε (κομματικών) ορισμάτων, ου ακόμη και στα νούμερα θα διαφωνούν μεταξύ τους (αφού, όως όλοι έχουμε λέον μάθει, οι εξεταστικές ειτροές συγκροτούνται για να λάμψει η... κομματική αλήθεια και όχι για να ααντηθούν ερωτήματα ούτε, ολύ ερισσότερο, για να... άνε κάοιοι φυλακή).

 

4) Εκτός αό τα εραγμένα του αρελθόντος, τα δύο κόμματα εξουσίας είναι συνυεύθυνα  (με διαφορετικό, φυσικά, βαθμό ευθύνης) και για το ότι η (αναγκαία) μείωση των αοδοχών στον δημόσιο τομέα δεν εφαρμόζεται με δικαιοσύνη (οι λουσιότεροι να ειβαρύνονται ερισσότερο και οι φτωχότεροι λιγότερο) ούτε με διαφάνεια (να γίνεται εύκολα φανερό οια είναι τελικά η μείωση για κάθε οσό συνολικών αοδοχών).

Οι ααιτήσεις αυτές για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξασφαλίζονταν, αν η μείωση  γινόταν (α) κατά τον ίδιο τρόο, για όλους ανεξαιρέτως, εριλαμβανομένων των υουργών, βουλευτών, εριφερειαρχών νομαρχών, δημάρχων κ.λ.. (β) εί των συνολικών αοδοχών, και όχι εί των ειδομάτων και (γ) κατά οσοστό ου θα άρχιζε αό το μηδέν, για συνολικές αοδοχές κάτω ενός ορίου, και θα αυξανόταν, έραν του ορίου αυτού, ροοδευτικά, ανάλογα με το οσό των συνολικών αοδοχών.