Υεράνω τηςΔικαιοσύνης οιολιτικοί;

 

(Ειστολήτου κ. ΠαναγιώτηΣυρόουλου,ΑντεισαγγελέαΑρείου Πάγου,ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 6.6.08)

 

 

ΣτηνέγκριτηΚαθημερινήκαταχωρήθηκε ηείδηση ότι ογεν.εισαγγελέαςτου Ισραήλδιέταξε έρευναροκειμένου ναδιαιστωθεί, ανο ρωθυουργόςΜεναχέμ Μαζούζδωροδοκήθηκεαό Αμερικανόειχειρηματία,κατά τηνρογενέστερηθητεία του στουουργείο Τουρισμού,ηγές δεροσκείμενεςστον γεν.εισαγγελέαεξέφραζαναισιοδοξία (ανη είδησημεταφράστηκεσωστά) ότισύντομα θαααγγελθούνκατηγορίες σεβάρος τουρωθυουργού.Είναι ροφανέςότι στο Ισραήλη Δημοκρατίαλειτουργεί καικανείς –ούτε ορωθυουργός–δεν είναιυεράνω τηςΔικαιοσύνης,στην οοία οιολιτικοί, όωςάλλωστε καιόλοι οι ολίτες,χωρίς καμιάεξαίρεση,λογοδοτούν γιατιςαραβατικέςσυμεριφορέςτους. Εύλογαεομένως οιολίτες τουΙσραήλεμιστεύονταισε ένα μεγάλοβαθμό τουςολιτικούςτους.

 

Ολωςαντίθετα στηνανάλογηελληνικήραγματικότηταοι ολιτικοίαίρονταιυεράνω τηςΔικαιοσύνηςκαι η τυχόνκαταφυγήΕλληνα ολίτηστη Δικαιοσύνη,αιτουμένου τηνροστασία τουαό αράνομεςράξεις αυτών,ροκαλεί τηβίαιηαντίδραση τουσυνόλου συνήθωςτων ολιτικών,σε αγαστήσύμνοια καιτην αερίφραστηκαταδίκη τηςάσκησηςνομίμου,ειτέλους, δικαιώματόςτου.

 

Εσχάτωςγνωστοοιήθηκεότι Ελληναςολίτης, ισχυριζόμενοςότι ροσέλαβαντην τιμή καιτην υόληψή τουδύο ολιτικοίαρχηγοίροσέφυγε στηΔικαιοσύνη καιμε σχετικήαγωγή τουαξίωσε ναυοχρεωθούν αυτοίσε αοζημίωσήτου. Θα ανέμενεκανείς ότι οιολιτικοίαυτοί αρχηγοί,αν ραγματικάτους διέκρινεδημοκρατικόφρόνημα καισέβονταν τηνέννομη τάξη,όχι μόνο να μηναμφισβητήσουντο δικαίωματου ολίτηαυτού ναροασίσει ταδικαιώματά του,αφού τα θεωρείθιγόμενα, αλλάειλέον ναεκφράσουν τηνεμιστοσύνητους και νααναμένουν τηνκρίση της Δικαιοσύνης,θεμέλιου, κατάτις εαγγελίεςτους, τηςΔημοκρατίας,την οοία όμωςκαθένας εξαυτών οικειοοιείταιαναλόγως, ωςαυθεντικόςεκφραστής της.Αντ αυτού ονεώτερος μενεκ τωνεναγομένωνολιτικών αρχηγώνεριορίστηκεμε ερισσήεριφρόνηση ναεκφραστείχλευαστικά γιατην ενέργειααυτή του Ελληναολίτη, ενώ ομεγαλύτερος,αφούστηλίτευσε μεαρκετή οξύτητατην ίδια αυτήενέργεια,δήλωσε, με μεγάλημάλισταέμφαση, όωςεμφανίσθηκε ηδήλωσή του σταΜΜΕ, ότι θααραιτηθεί τηςβουλευτικήςτου ασυλίας, γιανααντιμετωίσειτην αγωγή.Προφανώς οολιτικός αυτόςαρχηγός,κόμματοςμάλισταεξουσίας,αγνοεί τοαληθινόεριεχόμενοτηςσυνταγματικήςέννοιας τηςβουλευτικήςασυλίας. Ολοιμας, άντως,αρακολουθήσαμεμε το ανάλογοδέος, αό τα ΜΜΕείτε μεκαταιγισμούςταυτόσημωνσχεδόνανακοινώσεωνκομματικών αρατάξεων,είτε μεσχολιασμούςτων συνεργατώντους, έναδημοκρατικότατοφραστικόροηλακισμότου τολμητίααυτού Ελληναολίτη, ο οοίοςδιανοήθηκε καιτόλμησε ναθίξει ιερά καιααραβίασταρόσωα τηςολιτικής.

 

Είναιροφανές,κατόιν τωναναφερομένων,ότι δεν είναιδυνατό ναγίνει σοβαρόςλόγος ερίεμιστοσύνηςτων Ελλήνωνολιτών στουςολιτικούς, οιοοίοι μάλισταμε τόσηροέτειαεριφρονούντην έννομητάξη, ανμάλισταληφθεί, ειλέον,υόψη η εντυωσιακήείδοσή τους ναμεθοδεύουννομοθετικέςλύσεις(μεταβολήχαρακτηρισμούαξιόοινωνράξεων, αραγραφέςκ.ά.) ροκειμένουνα αοφύγουν τηλογοδοσία τουςστην ελληνικήδικαιοσύνη γιααραβατικές συμεριφορέςτους, οι οοίεςδεν είναι καιλίγες. Είναι ερίεργοτο γεγονός ότιαρά ταύτα,διασώζονταιολλάκις κατάτις εκλογές,ίσως γιατί οιΕλληνες ολίτεςλίγο ριν αόαυτές χάνουν,ως συνήθως, τημνήμη τους.